Według jakiego kursu przeliczać przychód nierezydentów?

Rzeczpospolita (2011-07-05), autor: Aleksandra Tarka , oprac.: GR

lip 5, 2011

Zarówno u rezydentów, jak i u nierezydentów przychód z działalności gospodarczej powstaje w tym samym momencie – już gdy jest należny.  Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 czerwca 2011 r. – czytamy w Rzeczpospolitej.

Spółka złożyła wniosek o interpretację przepisów ustawy o CIT dotyczących zastosowania kursu walut do przeliczenia przychodu nierezydentów. Wyjaśniła, że zagraniczni kontrahenci wykonują na jej rzecz świadczenia. Od wypłacanych im wynagrodzeń spółka oblicza i pobiera zryczałtowany CIT u źródła na podstawie art. 21 ust. i ustawy o CIT. Są one z reguły ustalone i wypłacane w walucie obcej.

Spółka zapytała, według jakiego kursu. W jej ocenie powinien to być kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu przez zagranicznego kontrahenta. Taki sposób przeliczenia należy stosować również wówczas, gdy dzień uzyskania przychodu jest inny niż dzień dokonania wypłaty na rzecz kontrahenta.

Organ podatkowy uznał, że to nieprawidłowe postępowanie. W jego ocenie spółka musi przeliczać dochody zagranicznych kontrahentów stosując kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty.

W skardze do sądu administracyjnego spółka podkreślała, że nie ma podstaw do różnicowania sytuacji podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej, w zależności czy są oni rezydentami albo nierezydentami. 

WSA w Warszawie oddalił skargę spółki. Spółka nie zgodziła się z stanowiskiem WSA i zaskarżyła wyrok do NSA, który przyznał jej rację, moment powstania przychodu dla rezydentów i nierezydentów jest taki sam.

Więcej w Rzeczpospolitej z 5 lipca 2011 r.