W jakim momencie pojawia się obowiązek zapłaty podatku przy refakturowaniu

Rzeczpospolita (2011-07-14), autor: Mikołaj Przywara , oprac.: GR

lip 14, 2011

Organy skarbowe dość jednolicie przyjmują, że przy refakturowaniu obowiązek podatkowy powstaje w chwili wykonania usługi. Data wystawienia refaktury, co do zasady, jest więc bez znaczenia – czytamy w Rzeczpospolitej.

W przypadku usług, dla których przewidziano szczególny moment powstania obowiązku podatkowego, należy natomiast stosować zasady szczególne.
Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 5 października 2010 (IPPP1-443-702/10-2/AS).
Stwierdziła: „W przypadku usług doradczych (z wyłączeniem przypadku świadczenia usług w sposób ciągły), dla których data sprzedaży wskazana na fakturze pierwotnej przypada na luty 2010, a refakturą została wystawiona w marcu, obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19 ust. 4, w momencie wystawienia refaktury, nie później niż 7 dnia od wykonania usługi (dniem wykonania usługi będzie odpowiednio dzień wskazany w fakturze pierwotnej”.

Z kolei w odniesieniu do usług transportowych Izba Skarbowa w Katowicach w odpowiedzi z 16 grudnia 2010 (IBP P2/4A3-737/10/JJ) wyjaśniła, że „obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy o VAT z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi transportu”. Zdaniem organu „za datę wykonania usługi transportowej, odsprzedawanej innemu podmiotowi, nie można uznać daty wystawienia przez wnioskodawcę tzw. refaktury z tego tytułu. Za moment zakończenia usługi, również w przypadku refakturowania usługi transportowej, należy uznać dzień, w którym się ona faktycznie zakończyła”.

Warto też zwrócić uwagę na interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 17 maja 2011 (IPPP1-4A3-339/11-4/EK). Wyjaśniła ona, że do określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy odsprzedaży usług telekomunikacyjnych przez wnioskodawcę zastosowanie znajdzie art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy o VAT. W tym wypadku ma więc znaczenie termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu tych dostaw, przy czym umową właściwą dla rozliczeń z tytułu odsprzedaży towarów i usług w ramach usługi najmu nie jest umowa z dostawcą mediów, ale zawarta pomiędzy wynajmującym a korzystającym z najmu. Termin ten może zostać ustalony przez strony dowolnie, zgodnie z zasadą swobody kształtowania umów.

Reasumując, w przypadku refakturowania usług podatnik powinien za każdym razem badać, kiedy powstał obowiązek podatkowy. Wystawiając refakturę po dacie powstania obowiązku podatkowego, należy wykazać ją w deklaracji podatkowej za właściwy okres rozliczeniowy (poprzez skorygowanie złożonej deklaracji).

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 lipca 2011 r.