Przy refakturowaniu usług pomocniczych należy zachować szczególną ostrożność

Rzeczpospolita (2011-07-14), autor: Mikołaj Przywara , oprac.: GR

lip 14, 2011

Jak informuje Rzeczpospolita problem pojawił się w odniesieniu do refakturowania usług ubezpieczeniowych przez firmy leasingowe na leasingobiorców.

NSA w uchwale siedmiu sędziów z 8 listopada 2010 (I FPS 3/10) stwierdził, że wszelkie kwoty należne leasingodawcy (w tym refakturowane na leasingobiorcę opłaty za ubezpieczenie przedmiotu leasingu) powinny być opodatkowane podstawową stawką VAT. Dlatego że usługa leasingu jest świadczeniem kompleksowym.

Podobne stanowisko zajmują w ostatnim czasie sądy i organy podatkowe w odniesieniu do refakturowania kosztów mediów i ubezpieczenia na najemców.
W wyroku z 26 stycznia 2011 (983/09) NSA orzekł, że wynajmujący, który obciąża najemcę kosztami ubezpieczenia budynku, powinien naliczyć od całości kwot należnych na podstawie umowy najmu podstawową stawkę VAT właściwą dla najmu. Zdaniem NSA jeśli obowiązek uiszczania przez najemcę opłat dodatkowych wynika z umowy najmu, to są one de facto elementem czynszu.

NSA 31 maja 2011 wydał kolejny wyrok związany z opodatkowaniem VAT usługi najmu (I FSK 740/10).
Orzekł, że – co do zasady – zarówno czynsz, jak i refakturowane na najemcę media powinny być opodatkowane taką samą stawką.

NSA w postanowieniu z 7 kwietnia 2011 (I FPS 460/10) zwrócił do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym w tej sprawie. Chodziło o wyjaśnienie dwóch kwestii. Po pierwsze, czy usługę ubezpieczenia przedmiotu leasingu oraz usługę leasingu należy traktować jako usługi odrębne, czy jako jedną kompleksową usługę złożoną leasingu? W drugim pytaniu przyjęto założenie, że usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu oraz usługa leasingu są odrębnymi świadczeniami NSA chce wiedzieć, czy wtedy można uznać, że usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu korzysta ze zwolnienia z VAT.

Rozstrzygnięcie przez ETS tych kwestii będzie mieć również znaczenie przy ocenie możliwości refakturowania ze stawką preferencyjną kosztów niektórych mediów przy umowach najmu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 lipca 2011 r.