Rejestracja znaku nie jest warunkiem jego amortyzacji

Rzeczpospolita (2011-07-17), autor: Joanna Woźniak , oprac.: GR

lip 17, 2011

Od niezarejestrowanych znaków towarowych wniesionych do spółki w ramach aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części można naliczać odpisy amortyzacyjne – czytamy w Rzeczpospolitej.

Spółka rozważała nabycie w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W skład przedmiotu aportu miały wchodzić znaki towarowe, które nie zostały jednak zarejestrowane w urzędzie patentowym, ani ujęte w ewidencji wnoszącego aport jako wartości niematerialne i prawne.

Spółka powzięła wątpliwość, czy i od jakiego momentu znaki te będą podlegały amortyzacji jako wartości niematerialne i prawne, a także jak należy ustalić ich wartość początkową w sytuacjach wystąpienia oraz niewystąpienia dodatniej wartości firmy przedsiębiorstwa. We wniosku o wydanie interpretacji oceniła, że nabyte znaki towarowe będą wartościami niematerialnymi i prawnymi w postaci praw autorskich. Będą one podlegały amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji, tj. od miesiąca następującego po miesiącu nabycia, niezależnie od rejestracji w urzędzie patentowym. W razie wystąpienia dodatniej wartości firmy wartość początkowa tych znaków towarowych odpowiadać będzie ich wartości rynkowej na dzień wniesienia aportu. Natomiast w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy wartością początkową będzie różnica między wartością nominalną udziałów uzyskanych w zamian za aport przedsiębiorstwa, a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 2 maja 2011 (1PPB3/423-221/11-3/PK1) podzieliła to stanowisko, odstępując od uzasadnienia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 lipca 2011 r.