Menedżer musi kontrolować zadłużenie

Rzeczpospolita (2011-07-17), autor: Anna Borysewicz , oprac.: GR

lip 17, 2011

Przy orzekaniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej sąd bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmowanych działań, w szczególności obniżenie wartości ekonomicznej upadłego przedsiębiorstwa i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli – czytamy w Rzeczpospolitej.

Osoba, która będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy nie złożyła, ze swojej winy w ciągu dwóch tygodni od daty zaistnienia podstawy wniosku o ogłoszenie upadłości, oprócz odpowiedzialności przewidzianej w pozostałych przepisach, narażona jest również na sankcję określoną w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze. Sąd upadłościowy ewentualnie, gdy procedury nie wszczęto albo wniosek oddalono lub postępowanie umorzono, sąd właściwy do rozpoznania sprawy o ogłoszenie upadłości może orzec wobec niej pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz sprawowania funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

Przy orzekaniu tego zakazu sąd bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmowanych działań, w szczególności obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli. Przy czym nie jest wymagana umyślność w zaniechaniu zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Wystarczy, gdy okoliczność ta jest następstwem rażącego niedbalstwa, którą bada się według kryterium zachowania należytej staranności wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Istnieje ewentualność odstąpienia od orzeczenia tego zakazu, jeżeli sąd upadłościowy oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości, a następnie zezwolił na wszczęcie postępowania naprawczego.

W przypadku wielości osób, którym zarzuca się winę w rozumieniu art. 373 ust. 1, możność pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia określonych funkcji podlega rozważeniu wobec każdej z nich w sposób zindywidualizowany. Przedmiotem badania i oceny sądu powinna być m.in. kwestia, jakie obowiązki na nich ciążyły.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 lipca 2011 r.