Zysk osiągnięty z lokat terminowych trzeba opodatkować

Dziennik Gazeta Prawna (2011-07-18), autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

lip 18, 2011

Dochody uzyskane z lokat terminowych, jako niezwiązane z działalnością gospodarczą prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, nie podlegają zwolnieniu z CIT – informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody, z zastrzeżeniem ust. 4-6, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Równocześnie zwolnienie to przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Zakres tej działalności określa zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, rozumianej jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie strefy. Oznacza to, że tylko dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania.

W przypadku, gdy podatnicy uzyskują jednocześnie przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu, i przychody, z których dochód jest wolny od podatku, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów, tak aby możliwe było prawidłowe ustalenie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym i dochodu wolnego od podatku.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują zasad alokacji przychodów powstających w jednoczesnym związku z działalnością opodatkowaną i zwolnioną z opodatkowania na odpowiednie proporcje. Próba zastosowania jakiegokolwiek klucza alokacji przychodów nie znajduje podstaw w żadnym z obowiązujących przepisów tej ustawy. Co więcej, żaden z przepisów nie pozwala na uznanie tego typu przychodów w części bądź w całości za przychody zwolnione.

W związku z tym, z uwagi zarówno na brak możliwości pozwalających na wyodrębnienie przychodów i kosztów z działalności strefowej i pozastrefowej, odsetki od środków zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych, jak i koszty prowadzenia tych rachunków, dodatnie lub ujemne różnice kursowe od zaciągniętych zobowiązań w walucie obcej z tytułu zakupu do produkcji strefowej, wydatki na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem spółki, odsetki od kredytów udzielonych spółce na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej oraz odsetki od nieterminowych płatności z tytułu działalności w strefie, nie mogą kształtować dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji przychody, których nie można w sposób jednoznaczny zakwalifikować do przychodów zwolnionych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast dochody uzyskane w związku z operacjami finansowymi dokonywanymi na lokatach terminowych, w tym lokatach overnight, nie są dochodami ze źródła przychodów, jakim jest działalność określona w zezwoleniu, lecz są dochodami uzyskanymi na skutek dokonania określonych operacji finansowych, których celem jest pomnożenie zgromadzonego kapitału.
Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje to, że uzyskany w ten sposób przychód w całości wykorzystywany jest przez podatnika w działalności strefowej.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 lipca 2011 r.