PFRON o raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym zatrudniania osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2011-07-19), autor: PFRON , oprac.: GR

lip 19, 2011

PFRON informuje, iż opublikowana na stronie NIK informacja w sprawie realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych wprowadza w błąd opinię publiczną.

Nieprawdą jest, że w ramach kontrolowanych przez Izbę programów, PFRON wydatkował 300 mln zł na wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Prawdą natomiast jest, że na ten cel PFRON wydał 55 mln zł, w tym:

staże w ramach programu Junior – 8,7 mln zł,

– Trener Pracy – 23,3 mln zł,

– Osoby Niepełnosprawne w Służbie Publicznej – 23 mln zł.

Pozostała kwota, w wysokości 245 mln zł, została wydatkowa w ramach programu Partner na kompleksową i ciągłą rehabilitację osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym
i znacznym, w tym również dzieci i młodzieży – prowadzoną przez ponad 300 organizacji pozarządowych.

Niezrozumiałym jest podawanie przez NIK informacji, które wprowadzają w błąd opinię publiczną, gdyż na aktywizację zawodową PFRON przeznaczył 55 mln zł, czyli tylko 18,5 proc. sumy wskazanej przez NIK w raporcie. Pozostałe 81,5 proc. wydatkowano na rehabilitację społeczną osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.

Z pięciu programów kontrolowanych przez NIK, aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych wspierały trzy z nich. Natomiast pozostałe dwa kontrolowane programy dotyczyły rehabilitacji społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe.

Kontrolowane przez NIK wieloletnie programy miały charakter pilotażowy, a ich realizacja rozpoczęła się w 2002 r. Nadmienić należy, że NIK podczas wcześniejszych wielokrotnych kontroli nie podważała ich zasadności. Potwierdziła to również ostatnia kontrola NIK dotycząca wykonania planu finansowego za 2010 r., która jest dla Funduszu pozytywna.

Od 2008 r. powyższe programy przestały być realizowane m.in. z powodu braku instrumentów pozwalających w pełni oceniać ich efektywność. W ich miejsce Fundusz wdrożył system zadań zlecanych, zgodnie z art. 36 ustawy o rehabilitacji (…), w ramach którego dofinansowywane są także projekty służące rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. System zadań zlecanych jest wyposażony w obowiązkowe zestawy wskaźników ewaluacyjnych pozwalających na bieżąco oceniać efektywność poszczególnych projektów.

Źródło: PFRON z 19 lipca 2011 r.