Jeśli usługi pomocy drogowej będą świadczone przez pracowników pracodawcy oraz z wykorzystaniem podwykonawców, to w świetle przepisów nie można ich uznać za usługę własną. To zaś wyklucza możliwość wystawienia klientowi informacji o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON – donosi Dzienniki Gazeta Prawna.

Takie stanowisko przedstawił fundusz w decyzji z 11 czerwca 2021 r. (nr DW.400.18.2021.IGR) wydanej dla jednego z pracodawców. O interpretację przepisów wystąpiła firma, która planuje zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dzięki czemu mogłaby udzielać swoim kontrahentom ulg we wpłatach. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług assistance, czyli kompleksowej pomocy drogowej.

Pracodawca wykonuje je głównie na zlecenie firm ubezpieczeniowych i koncernów samochodowych. Polegają one m.in. na prowadzeniu centrum zgłoszeniowego, holowaniu i naprawie pojazdów, wynajmie samochodu zastępczego. Jednocześnie część z działań składających się na usługę assistance jest fizycznie wykonywana przez współpracujących z przedsiębiorstwem podwykonawców. Ich zaangażowanie nie jest w żaden sposób wykazywane na fakturze trafiającej do klienta, bo usługa pomocy drogowej jest im sprzedawana jako jedna, kompleksowa usługa. Jednak w związku z tym firma ma wątpliwości, czy w takiej sytuacji będzie mogła udzielać obniżeń we wpłatach na rzecz PFRON.

Fundusz w decyzji informuje pracodawcę, że takie prawo nie będzie mu przysługiwać. Wyjaśnia, że przepisy ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) nie określają ani nie narzucają sprzedającemu zasad realizacji świadczonej usługi. Istotne jest natomiast, aby była to jego usługa własna. Powiązanie sprzedającego z przedmiotem zakupu wynika wprost z art. 22 ust. 1 mówiącego, że wytworzył on produkcję lub świadczył usługę, których zakup ma uprawniać nabywcę do obniżenia wpłaty na PFRON, oraz art. 22 ust. 8 stanowiącego, że kwotę ulgi oblicza się wyłącznie w odniesieniu do usługi i produkcji własnej. Dlatego kluczowy jest wkład własny pracodawcy w wykonanie usługi lub wytworzenie produkcji. To właśnie on, a nie charakter i gospodarcze przeznaczenie usługi, decyduje, czy jest to usługa własna.

PFRON dodaje, że niekiedy sprzedający korzysta ze wsparcia zewnętrznego przy świadczeniu usług, a sposób jego organizacji wpływa na spełnianie warunków do udzielania ulg we wpłatach. Podkreśla, że podwykonawca jest odrębnym od niego podmiotem lub pracodawcą. Z tego względu jego udział w wykonaniu usługi należy bezspornie uznać za naruszenie art. 22 ust. 1 i ust. 8 ustawy o rehabilitacji.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 1 lipca 2021 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR