PFRON informuje, że od dnia 9 lipca 2021 r. rusza nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”.

W roku szkolnym 2021/2022 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł.

Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia 30 lipca 2021 r.

Adresatów programu zachęcamy do składania, do Oddziału PFRON właściwego ze względu na siedzibę placówki, wniosku o przyznanie środków finansowych, wg formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do procedur.

Do wniosku należy dołączyć projekt planu wsparcia określający:

● zakres świadczonych usług i ich wymiar godzinowy;

● planowaną liczbę beneficjentów programu mających zostać objętych wsparciem;

● propozycje dotyczące zaangażowania zasobów kadrowych, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników;

● zestawienie obejmujące roczne koszty związane z planowanym wsparciem, w rozbiciu na koszty bieżące i inwestycyjne.

PFRON (2021-07-09), autor: Departament ds. Polityki Regionalnej, oprac.: GR