Odbywający w naszej firmie praktyczną naukę zawodu uczeń uległ wypadkowi. Kto w takim przypadku powinien ustalić przyczyny i okoliczności wypadku: szkoła czy pracodawca? Jaką dokumentację należy sporządzić? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – wypadek w czasie odbywania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub nauki, to – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach – wypadek w szczególnych okolicznościach. Niestety choć przepisy ww. ustawy określają rodzaje wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach, które uzasadniają przyznanie świadczeń, a także wskazują rodzaje świadczeń z tego tytułu oraz zasady ich przyznawania, ustalania czy wypłaty oraz zasady finansowania takich świadczeń – to nie wskazują procedury postępowania w razie takiego zdarzenia.

Z przywołanych powyżej przepisów wynika jedynie, że osoba ubiegająca się o świadczenia z tytułu wypadku w szczególnych okolicznościach jest zobowiązana dołączyć do wniosku dokumentację wypadku, natomiast niezdolność do pracy, a także jej związek z wypadkiem w szczególnych okolicznościach oraz związek śmierci z takim wypadkiem ustala lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub komisja lekarska ZUS.

Co ważne, należy przy tym pamiętać, że odbywanie praktyczniej nauki zawodu przez uczniów czy też słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych jest regulowane rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu. Zgodnie z par. 8 ust. 2 pkt 5 tego aktu wykonawczego obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej w razie wypadku podczas praktycznej nauki zawodu spoczywa na podmiocie przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu, a więc w tym konkretnym przypadku na pracodawcy.

Jak już wspomniano wcześniej, przepisy nie określają ani procedury postępowania w razie takiego zdarzenia, ani wzorów dokumentacji, jaką należy sporządzić. W praktyce to pracodawcy organizujący praktyki zawodowe sami określają wewnętrznymi regulacjami (np. zarządzeniami dyrektora) zasady postępowania w razie wypadku praktykanta. Wydając taki dokument z reguły bazują na przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, dostosowując je do swoich potrzeb.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 lipca 2021 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR