W naszej firmie nadal mamy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W regulaminie jest przewidziane dofinansowanie do wypoczynku letniego dla dzieci pracowników. Na ten cel jest przewidziane do przyznania 300 zł. Jak to dofinansowanie zaksięgować? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP – Każda jednostka musi stosować rozwiązania właściwe dla jej polityki rachunkowości. Jednak przykładowa ewidencja księgowa dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku dziecka pracownika może przebiegać w następujący sposób. Po pierwsze ujmujemy samo przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka. Powoduje ono zmniejszenie stanu ZFŚS oraz powstanie zobowiązania wobec właściwego pracownika. Ewidencja będzie następująca: Wn konto 831 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, Ma konto 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”.

Po drugie, zajmujemy się następnie samą wypłatą dofinansowania dla właściwego pracownika. Powoduje to zmniejszenie stanu środków pieniężnych oraz oznacza uregulowanie zobowiązania wobec pracownika z tego tytułu. Dlatego wypłatę księguje się: Wn konto „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”, a w zależności od sposobu wypłaty będzie to strona Ma konta:

– „Kasa” (jeżeli wypłata jest dokonywana z kasy), lub

– „Rachunek bankowy” (jeżeli płatność następuje w drodze przelewu ze środków obrotowych pracodawcy na rachunek bankowy pracownika), lub

– „Rachunek bankowy ZFŚS” (jeżeli płatność następuje w drodze przelewu z rachunku środków ZFŚS na rachunek bankowy pracownika).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 lipca 2021 r., autor: Magdalena Sobczak, oprac.: GR