Jeden z moich pracowników ma wadę wzroku, co potwierdził lekarz podczas badań wstępnych. Pracownik zwrócił się o refundację soczewek kontaktowych, bo jak twierdzi, nie używa okularów od 15 lat. Co na ten temat mówią przepisy? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – Polskie prawodawstwo przewiduje tylko jeden przypadek obowiązku zapewnienia (sfinansowania) pracownikowi przez pracodawcę okularów korygujących wzrok: pracę przy komputerze. W myśl par. 8 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej – czyli wstępnych, okresowych lub kontrolnych, przeprowadzone zgodnie z art. 229 kodeksu pracy, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Warunkiem jest jednak, aby pracownik wykonywał pracę przy komputerze powyżej czterech godzin dziennie.

Powyższy przepis jest bardzo ogólny, dlatego pracodawca w wewnętrznym akcie prawnym (np. regulaminie, zarządzeniu, decyzji itp.) powinien określić szczegółowe zasady przydziału okularów, w szczególności kwotę refundacji, okres ich używalności, a także ewentualnie termin, w jakim pracownik może się ubiegać o zwrot kosztów zakupionych przez siebie okularów.

Przepis ten operuje sformułowaniem „okulary”. Na tej podstawie można wnioskować, że omawiany obowiązek pracodawcy sprowadza się wyłącznie do refundacji okularów, a soczewek kontaktowych już nie. Jednak opinie w kwestii dopuszczalności refundacji pracownikowi kosztów poniesionych na zakup soczewek kontaktowych zamiast okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze są podzielone. refundacja byłaby dopuszczalna, pod warunkiem że lekarz medycyny pracy przeprowadzający badania lekarskie w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej jednoznacznie stwierdziłby potrzebę ich stosowania przez danego pracownika.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 lipca 2021 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR