Od czerwca korzystam z ulgi na start i opłacam tylko składkę zdrowotną. Jednak we wrześniu, a więc jeszcze w okresie trwania ulgi, zostanę wspólnikiem spółki jawnej. Czy mogę stracić ulgę? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – Przede wszystkim należy odróżnić prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności od prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej. Spółka jawna uregulowana jest przepisami kodeksu spółek handlowych, a jej specyfika wyraża się m.in. w tym, że każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Wierzyciele spółki mogą prowadzić egzekucję z majątku wspólnika, dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika). Nie stanowi to przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi, zanim egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Subsydiarna odpowiedzialność wspólnika nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru.

Na odrębne statusy form prowadzenia aktywności zawodowej wskazuje także art. 4 ust. 1 prawa przedsiębiorców. Zgodnie z nim przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Spółka jawna zaliczana jest do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi.

Wspomniane odmienności w obu formach prowadzenia działalności gospodarczej nie mają jednak większego znaczenia dla zachowania możliwości korzystania z ulgi na start. Z art. 18 prawa przedsiębiorców wynika, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez sześć miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, które obecnie wykonuje na rzecz byłego pracodawcy. Takim osobom ulga nie będzie przysługiwała.

Z przepisów tych wynikają więc pewne podstawowe warunki formalne do stosowania ulgi. Ustawodawca nie wprowadził jednak wymogu, aby w okresie sześciomiesięcznej preferencji składkowej przedsiębiorca zaniechał innej aktywności zawodowej. W konsekwencji nie ma przeszkód, aby w tym okresie zostać wspólnikiem spółki jawnej.

Na potwierdzenie słuszności takiej wykładni można przywołać stanowisko ZUS wynikające z pisma z 10 czerwca 2020 r., znak WPI/200000/43/422/2020. ZUS wskazał, że dla skorzystania z powyższego uprawnienia bez znaczenia jest to, że w trakcie korzystania z ulgi przedsiębiorca zostanie wspólnikiem spółki.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 lipca 2021 r., autor: Marcin Nagórek, oprac.: GR