Prowadzę sklep z artykułami spożywczymi na terenie szkoły policealnej dla dorosłych. Czy mogę ubiegać się o wsparcie z ZUS, tj. dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek? Praktycznie nie miałam w czasie lockdownu przychodu, więc tego rodzaju warunki na pewno spełniam – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspertka współpracującą z DGP – podstawowe warunki uzyskania dodatkowego świadczenia postojowego oraz zwolnienia ze składek są podobne. Obie formy pomocy uzyskają osoby, które 30 września 2020 r. prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 prawa oświatowego, a przeważającą działalnością była ta oznaczona kodami 47.11.Z albo 47.19.Z. Konieczne będzie przy tym wykazanie spadku przychodu w stosunku do 2019 r.

W opisywanym przypadku wątpliwość dotyczy jednak nie kryterium spadku przychodu, ale tego, czy osoba prowadząca sklep na terenie szkoły policealnej może o pomoc się ubiegać. Zarówno art. 15zs4 specustawy o COVID-19 dotyczący świadczenia postojowego, jak i art. 31zo ust. 12 specustawy o COVID-19 dotyczący zwolnienia ze składek, które weszły w życie 23 lipca 2021 r., wymagają, aby sklep oferował produkty na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 prawa oświatowego. Artykuł ten zawiera szeroki katalog podmiotów zaliczanych do jednostek systemu oświaty, który obejmuje:

● przedszkola, a także inne formy wychowania przedszkolnego;

● szkoły podstawowe (w tym m.in. specjalne, sportowe) oraz ponadpodstawowe oraz artystyczne;

● placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z rożnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

● placówki artystyczne ‒ ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;

● poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

● młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 prawa oświatowego, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 prawa oświatowego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

● placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

● placówki doskonalenia nauczycieli;

● biblioteki pedagogiczne;

● kolegia pracowników służb społecznych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 lipca 2021 r., autor: Anna Kwiatkowska, oprac. GR