Po wakacjach planuję założyć spółkę cywilną z moją żoną. Czy możemy oboje korzystać z ulgi na start, a potem składek preferencyjnych, mimo że jesteśmy rodziną? Czy ZUS nie uzna jednego z nas za współpracownika drugiej osoby? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – z przepisów kodeksu cywilnego regulujących zasady prowadzenia spółki (art. 860) wynika, że sama umowa spółki jest jedynie prawną formą współdziałania osób (wspólników), które mają indywidualne, odrębne uprawnienia. Zgodnie zaś z art. 4 prawa przedsiębiorców przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Ulga na start została uregulowania w art. 18 prawa przedsiębiorców. Wynika z niego, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:

● podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia; oraz

● nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres tej działalności gospodarczej

‒ nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez sześć miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Nie ma ograniczeń, aby z tej formy wsparcia korzystali wspólnicy (przedsiębiorcy) działający w ramach spółki cywilnej. Nie ma także znaczenia status powiązań między tymi wspólnikami, w tym więzi rodzinne. Oboje małżonkowie będą traktowani odrębnie i niezależnie. Zatem, o ile nie zajdą zastosowania opisane w art. 18 prawa przedsiębiorców negatywne przesłanki uniemożliwiające objęcie ulgą, to oboje małżonkowie mogą z niego odrębnie korzystać.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 lipca 2021 r., autor: Marcin Nagórek, oprac.: GR