Nasz pracownik regularnie oddaje krew. Niedawno został mu udzielony dodatkowy dzień wolny na ten cel i wtedy właśnie pracownik uległ wypadkowi. Jak zakwalifikować to zdarzenie? Czy może zostać uznane za wypadek przy pracy? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – aby odpowiedzieć na to pytanie, należy odwołać się przede wszystkim do definicji wypadku przy pracy. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: ustawa wypadkowa) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

● podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

● podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

● w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Z przedstawionego opisu zdarzenia nie wynika, aby spełniało ono co najmniej jedną przesłankę wynikającą z definicji wypadku przy pracy, a tym samym nie może być za taki uznane.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 lipca 2021 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR