Tylko jedna dziesiąta udziałów uchroni dywidendę od podatku…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

maj 4, 2007

Tylko jedna dziesiąta udziałów uchroni dywidendę od podatku

Firmom od 2008 r. nie będzie się opłacać posiadanie mniej niż 10 proc. udziałów lub akcji innej spółki, bo nie unikną wtedy podatku od dywidendy. Już dziś powinny więc przeanalizować swoje inwestycje.

Spółki akcyjne, z o.o. i inne osoby prawne mogą dziś uniknąć podatku od dywidend bez względu na wysokość udziałów, którymi dysponują. Jeśli posiadają ich co najmniej 15 proc, to są one zwolnione od podatku.

Gdy mają mniejszy udział w kapitale, to kwota pobrana przy wypłacie dywidendy przez płatnika może być w całości odliczona od podatku obliczonego na zasadach ogólnych.

– Od 1 stycznia 2008 r. posiadanie mniej niż 10 proc. udziałów lub akcji może być nieopłacalne z podatkowego punktu widzenia. Akcjonariusz lub udziałowiec nie będzie bowiem już mógł odliczyć 19 proc. podatku pobranego przez płatnika przy wypłacie dywidendy. Najpierw spółka parterowa" będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od uzyskanego dochodu, a następnie, na etapie dystrybucji zysku, 19-proc. podatek ponownie trzeba będzie odprowadzić do urzędu skarbowego. W konsekwencji dojdzie do dwukrotnego opodatkowania tego samego dochodu – mówi Rafał Ciołek, doradca podatkowy w KPMG. Radzi więc, aby firmy unikały sytuacji, gdy ich udział w innej spółce jest mniejszy niż 10 proc. Osiągnięcie tego limitu od 2008 r. będzie gwarantować zwolnienie od podatku.

Jak się zmienią zasady opodatkowania dywidend

W roku podatkowym spółka z o.o. osiągnęła 300 000 zł dochodu z działalności gospodarczej. Poza tym ma 5 proc. akcji w innej firmie. Z tego tytułu przyznano jej 20 000 zł dywidendy. Na konto otrzymuje jednak 16 200 zł, ponieważ spółka wypłacająca dywidendę musi pobrać 19 proc, czyli 3800 zł, podatku dochodowego.

OBECNIE

Podatek z działalności gospodarczej wynosi: 300 000 zł x 19 proc. = 57 000 Zł

Do urzędu skarbowego spółka wpłaca jednak mniej, ponieważ może odliczyć podatek pobrany : od dywidendy: 57 000 zł – 3800 zł = 53 200 zł

Trzeba tylko osiągnąć dochód

Obecnie jedynym warunkiem skorzystania z odliczenia jest osiągnięcie dochodu na tyle wysokiego, aby umożliwiał pełne odliczenie. Nawet firmie, która ponosi stratę, możliwość obniżenia podatku jednak nie przepada – może z niej skorzystać w kolejnych latach. Zasady te mają na celu uniknięcie wielokrotnego opodatkowania tych samych dochodów. Chodzi np. o sytuację, gdy osoba fizyczna ma 100 proc. udziałów w spółce z o. o., która z kolei ma 8 proc. akcji w spółce giełdowej. Jeśli spółka giełdowa wypłaci 1000 zł dywidendy spółce z o. o., to pobiera 190 zł podatku. Podobnie, gdy spółka z o.o. wypłaciłaby pozostałe 810 zł swojemu udziałowcowi, to ponownie musi odprowadzić 19 proc. PIT. Jak widać, gdyby nie przewidziana przez ustawę o CIT możliwość odliczania podatku od dywidend, ten sam dochód opodatkowany byłby dwukrotnie. Niestety od 2008 r. zostanie ona zlikwidowana.

OD 1 STYCZNIA 2008 R.

Możliwość obniżania CIT obliczonego na zasadach ogólnych o podatek od dywidend zostanie zlikwidowana. Dywidendy będą zwolnione od opodatkowania, jeśli udziałowiec lub akcjonariusz będzie posiadał co najmniej 10 proc. udziałów w kapitale spółki (obecnie limit ten wynosi 15 proc).

Trzeba znać przepisy przejściowe

Rafał Ciołek podkreśla, że przepisy dotyczące opodatkowania dywidend są bardzo skomplikowane.. Wiele istotnych regulacji wynika z przepisów przejściowych.

Więcej Rzeczpospolita.