Fiskus akceptuje programy motywacyjne

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

wrz. 10, 2021

Spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na akcje przyznawane pracownikom osiągającym najlepsze wyniki, do których pełne prawo nabywają oni po dwóch latach owocnej pracy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Z pytaniem do KIS wystąpiła spółka wchodząca w skład międzynarodowej grupy, w ramach której jest realizowany program motywacyjny dla pracowników. Tłumaczyła, że jest on adresowany do senior managerów oraz innych osób, których wyniki i umiejętności mają znaczący wpływ na rozwój grupy. Polega on na tym, że pracownikom tym przyznawane są akcje spółki dominującej z siedzibą w Wielkiej Brytanii, notowane na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W dzień przyznania takiej premii dany pracownik nie ma możliwości pełnego dysponowania przyznanymi akcjami (obowiązuje tzw. vesting period). Prawo do tego (czyli również do ich zbycia) nabywa po dwóch latach od ich przyznania, chyba że:

● uprawniony nie jest już zatrudniony w spółce,

● względy biznesowe uzasadniają wydłużenie tego terminu.

Spółka tłumaczyła, że ponosi koszty programu przypadające na jej pracowników, określone na podstawie wartości godziwej warunkowych akcji ustalonej na początku okresu, w którym program obowiązuje (wartość ta niekoniecznie musi odpowiadać wartości rynkowej akcji po upływie tzw. vesting period). Program jest zachętą dla pracowników do osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Spółka chciała się upewnić, że może zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów. Twierdziła, że utrzymanie długookresowej relacji z podwładnymi poprawia efektywność spółki oraz ogranicza czas i nakłady ponoszone przez pracodawcę na poszukiwanie nowych pracowników. Pozwala także na lepsze planowanie przyszłej działalności, gdyż dzięki programowi zmniejsza się ryzyko potencjalnych problemów kadrowych w kolejnych latach.

Spółka podkreślała, że posiadanie akcji podmiotu dominującego sprawia, że pracownik mocniej identyfikuje się z grupą i czuje się bardziej odpowiedzialny za osiąganie przez poszczególne spółki lepszych wyników finansowych, ponieważ mają one bezpośrednie przełożenie na wartość przyznanych akcji, a więc na wartość jego majątku. Program zwiększa więc zaangażowanie kluczowych pracowników w realizację celów spółki i całej grupy.

Argumentowała, że w związku z tym należy uznać, że wydatki związane z uczestnictwem pracowników programie motywacyjnym mają związek z prowadzoną przez spółkę działalnością i są poniesione w celu zabezpieczenia źródła przychodów. Tym samym spełnione są wszystkie warunki do uznania ich za koszty uzyskania przychodów.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (interpretacja indywidualna z 27 sierpnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.259.2021.2) zgodził się z argumentacją spółki i odstąpił od uzasadnienia.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 września 2021 r., autor: Agnieszka Pokojska, oprac.: GR