Gmina chce spłacić kredyt do końca roku, a nie – jak zakładano w pierwotnym harmonogramie – do czerwca 2022 r. Czy zmianę tę musi zaopiniować RIO? Czy jest ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – z art. 13 pkt 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wynika, że do zadań izby należy m.in. wydawanie na wniosek organu wykonawczego JST opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, a także wykupu papierów wartościowych. Z kolei zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zaciągnięcie lub wyemitowanie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązania z tytułu:

1) kredytu lub pożyczki na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 i art. 90,

2) innego niż wymienione w pkt 1, zaliczanego do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2,

3) emisji papierów wartościowych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 i art. 90

– wymaga uzyskania przez zarząd jednostki opinii RIO o możliwości spłaty zobowiązania.

Zgodnie zaś z art. 212 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa określa łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu JST.

Wskazane regulacje pozostają ze sobą w funkcjonalnym związku. Zatem ustawodawca dla legalności zaciągnięcia zobowiązania wymaga uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej – należy ją uzyskać na etapie zaciągania zobowiązania.

Przy tym założeniu literalne brzmienie ww. regulacji prawnych daje podstawy do wniosku, że etap wykonywania umowy kredytowej/pożyczkowej i zmiany warunków spłaty zobowiązania nie stanowi wymogu uzyskania opinii. Założenie to ma także skutki w sferze dyscypliny finansów publicznych, gdyż samo zaciągnięcie zobowiązania bez uzyskania opinii RIO może skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Jednak w podanym stanie faktycznym nie istnieje wymóg uzyskania opinii RIO.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 13 września 2021 r., autor: Marcin Nagórek, oprac.: GR