Ewidencja analityczna została rozszerzona

Dziennik Gazeta Prawna (2011-07-27), autor: Agnieszka Pokojska , oprac.: GR

lip 27, 2011

Zmieniono zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia (zarządzeniem prezesa NFZ nr 26/2011/BK z 10 czerwca 2011 r.). Nowe przepisy obowiązują z mocą od 1 stycznia 2011 r. – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Jak wynika z tych regulacji, zmienił się m.in. opis konta księgowego 130 – Rachunki bankowe, które służy do ewidencji środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym. Dodano przepis, że ewidencja analityczna w tym przypadku powinna zawierać informacje o depozytach (lokatach) terminowych i overaight zawieranych u ministra finansów za pośrednictwem banku. Dotychczas przepisy wymagały tylko, aby ewidencja analityczna do tego konta była prowadzona według poszczególnych rachunków bankowych, jakie prowadzone są na rzecz jednostki.

Rozszerzono też uproszczenia. Zmiana dotyczy księgowania korekt finansowych rozliczeń z osobami fizycznymi, powstałych z tytułu dochodzenia roszczeń regresowych za udzielone świadczenia zdrowotne lub wypłaconą refundację kosztów świadczenia zdrowotnego, które zostało udzielone w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a wcześniej zostało rozliczone ze świadczeniodawcą lub centralą NFZ. Odnosi się je na zwiększenie (zmniejszenie) przychodów z regresów (konto 706-x), niezależnie od tego, czy korekta dotyczy bieżącego czy poprzednich lat obrotowych. Przychody te stanowią przychody oddziału wojewódzkiego NFZ.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 lipca 2011 r.