W naszym zakładzie pracy ma zostać przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Część pracowników pracuje zdalnie. Czy inspektor może przeprowadzić kontrolę stanu bhp stanowisk pracy w domu pracownika? Jak taka kontrola powinna być przeprowadzana? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy przyznają inspektorowi pracy prawo m.in. do:

● swobodnego wstępu na teren oraz do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego;

● przeprowadzania oględzin obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych i pracy;

● żądania od podmiotu kontrolowanego oraz od wszystkich pracowników lub osób, które są lub były zatrudnione, albo które wykonują lub wykonywały pracę na jego rzecz na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą, a także osób korzystających z usług agencji zatrudnienia, pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą oraz wzywania i przesłuchiwania tych osób w związku z przeprowadzaną kontrolą;

● żądania przedłożenia akt osobowych i wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

Inspektorowi pracy nie przyznano natomiast prawa wstępu do domu pracownika wykonującego w nim pracę zdalną na rzecz pracodawcy.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 września 2021 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR