Nasz pracownik jadąc do pracy, uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Bezpośrednio po zdarzeniu nie stawił się do pracy, lecz zgłosił urlop na żądanie. Dopiero po kilku dniach przedstawił kartę informacyjną ze szpitala, z której wynika, że udzielano mu pomocy medycznej. Czy takie zdarzenie można uznać za wypadek w drodze do pracy? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – za drogę do pracy lub z pracy uważa się – oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu – również drogę do miejsca lub z miejsca:

● innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,

● zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,

● zwykłego spożywania posiłków,

● odbywania nauki lub studiów.

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy dokonuje się na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 924).

Przepisy tego rozporządzenia obligują pracodawcę poszkodowanego pracownika do sporządzenia – po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Dokument ten, zgodnie z art. 92 par. 1 pkt 2 kodeksu pracy, stanowi podstawę do wypłaty pracownikowi 100 proc. wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wynagrodzenie to, a właściwie zasiłek chorobowy, zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego.

W odróżnieniu od wypadków przy pracy pracodawca w razie wypadku w drodze do pracy lub z pracy nie ma obowiązku powoływania zespołu powypadkowego, w którego skład wchodziliby przedstawiciele pracodawcy i pracowników. Kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy sporządza wyznaczona przez pracodawcę osoba na podstawie:

● oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia,

● informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy,

● ustaleń sporządzającego kartę.

Przepisy nie uzależniają uznania za wypadek w drodze do pracy lub z pracy danego zdarzenia od tego, czy poszkodowany w nim pracownik stał się niezdolny do pracy, czy też nie. Tym samym nie ma znaczenia, że poszkodowany wolał skorzystać z urlopu wypoczynkowego, zamiast udać się do placówki medycznej i uzyskać w niej zwolnienie lekarskie. Ostateczna decyzja dotycząca kwalifikacji prawnej wypadku powinna zostać podjęta wyłącznie po ustaleniu okoliczności danego zdarzenia przez osobę do tego wyznaczoną przez pracodawcę.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 23 września 2021 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR