Podatnik prowadzący działalność mieszaną poniósł nakłady, w kwocie 45 000 zł, na lokal użytkowy wykorzystywany do prowadzonej działalności. Czy podlegają one korekcie jednorazowej czy rozłożonej w czasie? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – na podstawie art. 91 ust. 1 i 2 ustawy o VAT podatnicy obowiązani są do dokonywania tzw. korekt rocznych. Przedmiotem tych korekt są kwoty podatku naliczonego podlegające proporcjonalnemu odliczeniu. Korekty te mogą mieć charakter jednorazowy (art. 91 ust. 1 ustawy o VAT) albo – w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa przekracza 15 000 zł – wieloletni. W tym drugim przypadku okres korekty wynosi pięć lat albo – w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów – dziesięć lat (art. 91 ust. 2 ustawy o VAT).

Przyjmuje się przy tym, że korekcie rozłożonej w czasie podlegać mogą również ulepszenia środków trwałych. Jest tak, jeżeli ulepszenia te skutkują zwiększeniem wartości początkowej środka trwałego o więcej niż 15 000 zł. Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 7 lipca 2009 r. (sygn. akt I SA/Lu 224/09), „gdy w wyniku ulepszenia środka trwałego jego wartość początkowa wzrosła o więcej niż 15 000 zł, to podatek naliczony związany z dokonaniem ulepszenia będzie podlegał wieloletniej korekcie w okresie 5 lat (10 lat dla nieruchomości) począwszy od roku, w którym ulepszenie zostało oddane do używania. Wieloletniej korekcie podlegają również modernizacje dotyczące środków trwałych, dla których okres korekty już się zakończył lub nieobjętych w ogóle korektą, jeżeli tylko w wyniku ich dokonania wartość początkowa środków trwałych zwiększy się o co najmniej 15 000 zł”. Prawidłowość tego stanowiska potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 9 grudnia 2010 r. (sygn. akt I FSK 2069/09), w którym oddalił skargę kasacyjną.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 września 2021 r., autor: Tomasz Krywan, oprac.: GR