Udział wspólnika w zyskach osiąganych przez spółkę cichą jest przychodem z tzw. innych źródeł – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Pracownik spółki jawnej prowadzącej sieć aptek zawarł z nią umowę spółki cichej. Wniósł wkład pieniężny, który został przeznaczony na działalność placówki, w której był zatrudniony. W zamian miał mu przysługiwać udział w zysku z jej prowadzenia. Spółka jawna zobowiązała się też do zwrotu zwaloryzowanego wkładu w przypadku rozwiązania umowy. Wspólnik cichy miał otrzymywać zaliczki na poczet zysku w trakcie roku.

Spór z fiskusem dotyczył tego, do jakiego źródła przychodu należy zakwalifikować kwoty tych zaliczek. Podatnik był zdania, że będą to przychody z tzw. innych źródeł, których wysokość powinna być określona proporcjonalnie do udziału w zysku z prowadzenia apteki. Inaczej uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że kwoty wniesione przez wspólnika cichego to forma pożyczki na działalność apteki. Przychody z udziału w jej zyskach będą zaś z odsetek, a ich źródłem ustawowym będą kapitały pieniężne. Przypomniał, że umowa spółki cichej przewiduje zwrot wkładu na rzecz wspólnika w przypadku jej rozwiązania, a to dowodzi, że dofinansowanie działalności apteki należy potraktować jako pożyczkę.

Sądy obu instancji zgodziły się jednak z podatnikiem (wyrok NSA z 12 października 2021 r., sygn. akt ii FSK 69/19).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 13 października 2021 r., autor: Mariusz Szulc, oprac.: GR