Ile godzin mogą pracować młodociani pracownicy

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

lis 29, 2021

Planujemy zatrudnić praktykantów w wieku 15 i 16 lat. Czy mogą oni świadczyć pracę po 8 godz. Dziennie na zasadach podobnych jak dorosłe osoby pracujące w godzinach nadliczbowych? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – zgodnie z ar. 190 par. 1 kodeksu pracy za pracownika młodocianego uważa się osobę, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15. roku życia, co do zasady jest zabronione.

Zgodnie z art. 202 k.p. czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godz. na dobę, natomiast młodocianego w wieku powyżej 16 lat – nie może przekraczać 8 godz. na dobę. Przy czym do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych – bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godz., pracodawca ma obowiązek wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 min, która jest wliczana do czasu pracy. Ponadto, zgodnie z art. 203 k.p., młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Młodocianemu także przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godz. Nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę. Warto też pamiętać, że zgodnie z art. 204 par. 1 k.p. nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których wykaz znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 listopada 2021 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR