Nowe rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców na podstawie oświadczeń pracodawcy.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2011-08-01), autor: MPiPS , oprac.: GR

sie 1, 2011

28 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 155, poz. 919). Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Główne zmiany dotyczą rejestrowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi z Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy. W nowym przepisie określono wyraźnie, jakie dodatkowe informacje dotyczące pracy cudzoziemca powinny zostać zamieszczone w oświadczeniu (nazwa zawodu, miejsce, data rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia, a także rodzaj umowy na podstawie, której praca będzie wykonywana). Ponadto, powierzający pracę  zobowiązany jest oświadczać iż zapoznał się z przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców oraz że nie ma możliwości zaspokojenia swoich potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy.

Nowy przepis uzależnia możliwość pracy cudzoziemca bez zezwolenia na pracę od zawarcia umowy w formie pisemnej oraz doprecyzowuje, że ograniczenie możliwości wykonywania pracy do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy obowiązuje cudzoziemca niezależnie od liczby podmiotów powierzających mu wykonanie pracy.

Zniesiono ponadto możliwość powierzania pracy na okres powyżej 6 miesięcy, jeżeli cudzoziemiec ma w tym czasie zezwolenie na pobyt na czas oznaczony w związku z wykonywaniem innej pracy na terytorium RP (przyjęto zasadę, że uproszczone przepisy powinny dotyczyć wyłącznie pracy tymczasowej).

Przepisy określające inne przypadki, w których nie jest wymagane zezwolenie na pracę, pozostały w większości bez zmian. Wprowadzone zmiany mają charakter uściślający i porządkujący.

Poniżej do ściągnięcia:

– zalecany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy,

– wzór pouczenia dla podmiotu składającego oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Pliki do pobrania

Wzór oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy,  (41.5 KB) 

Wzór pouczenia dla podmiotu składającego oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.  (39 KB)