Elektroniczny wniosek tylko przez ePUAP

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

gru 14, 2021

Można doręczyć decyzję lub postanowienie drogą tradycyjną, jeśli pełnomocnik podatnika nie dopełnił wymogów i zamiast złożyć wniosek o doręczanie pism drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP, podał adres e-mail – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Pełnomocnik spółki wskazał jako adres do doręczeń adres e-mail. Mimo to wójt gminy wysłał decyzję wymiarową w sprawie podatku od nieruchomości w papierowej formie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Stwierdził bowiem, że podany adres e-mail nie spełnia wymogów niezbędnych do doręczania pism drogą elektroniczną.

Gdy spółka nie zapłaciła podatku, wójt nadał swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, a następnie wystawił tytuł wykonawczy i przesłał go do urzędu skarbowego, by ten ściągnął należność.

Spółka kwestionowała doręczenie decyzji wymiarowej i postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. Uważała, że skoro pełnomocnik złożył wniosek o korespondencję elektroniczną, to obowiązkiem organu było doręczanie pism wyłącznie w formie elektronicznej.

Organy II instancji uznały, że pisma zostały doręczone spółce prawidłowo, a WSA w Warszawie zgodził się z nimi, że pełnomocnik postąpił nieprawidłowo, podając jako adres do doręczeń adres e-mail. Zwrócił zarazem uwagę na to, że w sprawie bezsporne było, iż spółka odebrała decyzję wymiarową wójta i postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. Nie została więc pozbawiona prawa do odwołania, z którego zresztą skorzystała.

Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 9 grudnia 2021 r., sygn. akt III FSK 4438/21). Jak wyjaśnił sędzia Dominik Gajewski, organ mógł odmówić doręczenia pism pełnomocnikowi w drodze elektronicznej, bo pełnomocnik nie złożył podania za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 grudnia 2021 r., autor: Łukasz Zalewski, oprac.: GR