Kryterium do 500+ będzie co roku waloryzowane

Grzegorz Rodziewicz , oprac.: GR

sty 17, 2022

Próg dochodowy uprawniający do 500+ dla niepełnosprawnych będzie podnoszony co roku wskaźnikiem waloryzacji rent i emerytur – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Taki stały mechanizm weryfikacji został wprowadzony przez posłów komisji polityki społeczne i rodziny w trakcie prac nad ustawą z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To właśnie w jej art. 3 została zawarta zmiana dotycząca przepisów ustawy z 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1821 ze zm.).

Obecnie wysokość progu dochodowego jest określona jako sztywna kwota wpisana wprost do art. 2 ust. 2 tej ustawy. Co więcej, choć świadczenie uzupełniające wynosi 500 zł, to zgodnie z art. 4 ust 1 łączna kwota tej formy wsparcia oraz świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, które są wliczane do kryterium (chodzi tu głownie o emerytury i renty), nie może przekroczyć wysokości progu dochodowego.

W efekcie każde podniesienie emerytur i rent skutkuje tym, że kwota świadczenia jest obniżana o tyle, o ile zostaje przekroczone kryterium (zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”).

Aby nie dopuścić do tego, by osoby niepełnosprawne otrzymujące najniższą emeryturę, rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rentę socjalną na skutek zmiany ich wysokości pobierały mniej niż 500 zł świadczenia uzupełniającego, rząd w poprzednich latach podnosił próg dochodowy, nowelizując ustawę z 31 lipca 2019 r.

Rozwiązanie przyjęte przez sejmową komisję, polegające na dodaniu do art. 2 ust. 3 i 4, zakłada, że kryterium jest podwyższane w terminach i na zasadach określonych przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.). To oznacza, że co roku, zaczynając od 1 marca br., gdy będą waloryzowane emerytury i renty, tym samym wskaźnikiem zostanie podniesiony próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego.

Ile wyniesie on w tym roku, na razie nie wiadomo, bo najpierw GUS musi podać dane o wysokości inflacji oraz wzroście wynagrodzeń za 2021 r., ale jak mówiła Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, należy się spodziewać waloryzacji emerytur i rent na poziomie co najmniej 7 proc.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 17 stycznia 2022 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR