Przychód z tytułu uczestnictwa pracowników będących liderami związkowymi w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe jest zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

W spółce pracownicy oddelegowani do zarządu zakładowej organizacji związkowej brali udział w szkoleniu „Budowanie świadomości biznesowej liderów związkowych”. Firma chciała się upewnić, że przychód z tytułu uczestnictwa pracowników w szkoleniu jest zwolniony z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT, a co za tym idzie, ona sama nie musi pobierać od niego zaliczki na podatek.

Firma argumentowała, że zgodnie z dyspozycją tego przepisu szkolenie podniosło kwalifikacje zawodowe pracowników m.in. poprzez rozwijanie umiejętności interdyscyplinarnego, kompleksowego spojrzenia na działalność firmy, analizę otoczenia ekonomicznego, społecznego i instytucjonalnego oraz wpływu organizacji związkowych na kształtowanie relacji biznesowych. Ponadto – dodała – liderzy związkowi nieprzerwanie posiadali status pracowników.

Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że szkolenie było tylko pośrednio skierowane do pracowników, przede wszystkim jednak było dedykowane liderom związkowym, którzy są odrębnymi podmiotami, niezależnymi od pracodawcy.

Organ uznał więc, że wiedza zdobyta na szkoleniu jest istotna przy pełnieniu funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, ale nie jest ściśle związana z obowiązkami pracowników. W związku z tym przychody z tytułu uczestnictwa w tym szkoleniu nie są zwolnione z podatku – stwierdził (interpretacja indywidualna o sygn. 0114-KDIP3-3.4011.375.2017.1.JK2).

WSA w Warszawie przyznał rację spółce. Podkreślił, że skierowanie liderów związkowych na szkolenie nie sprawia, że tracą on status pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe. Przeciwnie, zakres tematyczny szkolenia zwiększa świadomość pracowników, jak ich praca wpływa na wyniki i sukces firmy. Rezultatem szkolenia jest podniesienie wiedzy i świadomości biznesowej uczestników szkolenia, co wpisuje się w cele podnoszenia kwalifikacji zawodowych stawianych pracodawcom przez kodeks pracy – stwierdził sąd.

Zgodził się z tym Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok z 13 stycznia 2022 r., sygn. akt II FSK 1088/19).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 stycznia 2022 r., autor: Krzysztof Bałękowski, oprac.: GR