Osoba, którą przyjęliśmy do pracy, przedstawiła nam aktualne badania profilaktyczne wykonane w Niemczech, gdzie była zatrudniona na takim samym stanowisku jak w naszym zakładzie. Czy takie orzeczenie trzeba przetłumaczyć na język polski? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – zgodnie z art. 229 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom na swój koszt profilaktyczną opiekę lekarską. Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań:

1) wstępne – dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe;

2) okresowe – w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy;

3) kontrolne – w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

Zgodnie z art. 229 par. 4 k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Przy czym kwestię pracowniczych badań profilaktycznych reguluje rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy. Przepisy tego aktu wykonawczego określają kwalifikacje, jakie powinien spełniać lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne, w szczególności powinien posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny pracy. Oznacza to, że orzeczenia wydane przez lekarza nieposiadającego takich kwalifikacji nie mogą być honorowane przez pracodawcę.

Uważam, że powinien to być lekarz krajowy, a orzeczenia wydane poza granicami Polski nie powinny być honorowane. W opisywanej sytuacji pracodawca nie powinien więc uwzględniać niemieckiego orzeczenia.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 stycznia 2022 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR