Od 1 lutego będzie można złożyć elektronicznie wniosek do ZUS o świadczenie wychowawcze na nowy okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia 2022 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który zacznie się od 1 czerwca 2022 r. trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek. Wniosek na nowy okres świadczeniowy będzie można złożyć od 1 lutego 2022 r. przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Na PUE ZUS wnioski będą mogli składać:

● matka albo ojca dziecka,

● osoba, która sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jest opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,

● dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Rodzic dziecka, który ma numer PESEL, będzie mógł  złożyć wniosek także przez portal Emp@tia albo swój bank – jeśli uruchomił taką usługę.

ZUS (2022-01-27), autor: nieznany, oprac.: GR