Jak rozliczyć znak towarowy otrzymany w formie aportu

Rzeczpospolita (2011-08-03), autor: Michał Osowski , oprac.: GR

sie 3, 2011

Spółka córka, do której wniesiono jako wkład niepieniężny znaki towarowe zgłoszone wcześniej do rejestracji, może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne począwszy od miesiąca następnego po miesiącu wydania świadectw ochronnych na jej rzecz – czytamy w Rzeczpospolitej.

Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów ustawy o CIT obowiązujących w roku 2010. Wskazała, że zamierza wnieść do swoich spółek córek aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W jego skład wchodzić będą m.in. prawa ze zgłoszeń znaków towarowych, pod którymi spółka prowadzi działalność. Znaki te nie są ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki i nie są amortyzowane. Nawet jeśli prawa do tych znaków zostaną zarejestrowane przed wniesieniem aportu, to spółka nie wprowadzi ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdyż jako wytworzone, a nie nabyte, nie będą spełniały warunków przewidzianych w art. 16b ust. 1 ustawy o CIT.

Spółka zadała pytania dotyczące m in. możliwości i momentu rozpoczęcia wykazywania w kosztach odpisów amortyzacyjnych od praw ze zgłoszeń znaków towarowych otrzymanych aportem. Organ podatkowy wskazał, że prawo ze zgłoszeń znaków towarowych nie jest wartością niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, a zatem nie podlega amortyzacji. Spółka zaskarżyła interpretację do WSA. Ten ją uchylił. WSA w Poznaniu 28 czerwca 2011 (ISA/P0210/11) uznał, że prawo do uznania zgłoszeń do znaków towarowych otrzymanych przez spółki córki w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa za wartości niematerialne i prawne powinno powstać najpóźniej z chwilą wydania świadectw ochronnych na ich rzecz. W konsekwencji spółkom córkom powinno przysługiwać prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od tych składników majątkowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia tych znaków do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 sierpnia 2011 r.