Chcielibyśmy zatrudnić w naszej szkole psychologa. Czy musi on mieć przygotowanie pedagogiczne? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – psycholog zatrudniany w szkole musi mieć przygotowanie pedagogiczne. Zgodnie z art. 9 ust. 2 Karty nauczyciela kwalifikacje wymagane od nauczycieli, w tym w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i placówek, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Z par. 18 obecnie obowiązującego rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli wynika, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa w szkołach ma osoba, która ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku psychologia w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom lub spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz ma przygotowanie pedagogiczne.

Jednocześnie par. 2 pkt 2 r.s.k.w.n. stanowi, że przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną ‒ w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, a o jego posiadaniu świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 kwietnia 2022 r., autor: Leszek Jaworski, oprac.: GR