Jeżeli pracownik ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z symbolem 02-P oznaczającym chorobę psychiczną, które jest wydane na stałe, nie jest potrzebne zaświadczenie lekarza potwierdzającego tzw. schorzenie szczególne, aby obniżyć wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Tak wynika z odpowiedzi PFRON przekazanej Ogólnopolskiej Bazie Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Co do zasady jest tak, że obowiązek dokonywania wpłat na rzecz funduszu mają zakłady pracy, które nie osiągają 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Jednak zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) wspomniany wskaźnik może zostać obniżony (a dzięki temu również wysokość wpłaty na fundusz) w razie zatrudnienia osób mających schorzenia szczególnie utrudniające wykonywanie pracy, ich katalog określa rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 września 1998 r. (Dz.U. poz. 820 ze zm.). Zalicza się do niego m.in. chorobę Parkinsona, głuchotę, epilepsję, upośledzenie umysłowe, stwardnienie rozsiane i przewlekłe choroby psychiczne, pod warunkiem że osoby, u których je stwierdzono, zaliczono do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

OBPON.org zapytał PFRON, czy w sytuacji gdy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera symbol 02-P, wskazujący na chorobę psychiczną, i jest wydane na stałe, konieczne jest dodatkowe zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające przewlekłość schorzenia, aby pracodawca mógł skorzystać z uprawnienia przewidzianego w art. 21 ust. 4 ustawy.

PFRON wyjaśnił, że schorzenie szczególne może, lecz nie musi być przyczyną niepełnosprawności wskazaną w orzeczeniu. Dlatego sam symbol przyczyny niepełnosprawności 02-P nie wystarczy do uzyskania wiedzy, jakiej choroby psychicznej on dotyczy i czy jest ona chorobą przewlekłą. Nie wskazuje on bowiem na konkretną jednostkę chorobową. Fundusz dodał, że różne choroby psychiczne mają różne okresy przewlekłości i nawet kolejne orzeczenia zawierające symbol 02-P nie mogą o tym świadczyć. Ani PFRON, ani pracodawca nie są specjalistami w dziedzinie psychiatrii i nie mają dostępu do karty choroby pracownika. Dlatego tylko lekarz specjalista może stwierdzić, jaka jednostka chorobowa występuje u pracownika i czy w danym okresie ma ona charakter przewlekły, czy nie. Z tego względu przewlekłość choroby psychicznej potwierdza inny niż orzeczenie dokument, z którego w sposób jasny i zrozumiały dla osób bez przygotowania medycznego wynika ten fakt, np. wypis z leczenia szpitalnego albo zaświadczenie wystawione przez lekarza specjalistę.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 kwietnia 2022 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR