Planujemy zatrudnić obywatela Ukrainy na stanowisku operatora koparko-ładowarki. Osoba ta ma duże doświadczenie i stosowne uprawnienia, ale wydane w Ukrainie. Czy jako polski pracodawca możemy je honorować? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – uprawnienia operatora koparko-ładowarki wydane w Ukrainie nie są honorowane na terenie Polski. Tym samym przed zatrudnieniem takiego pracownika należy umożliwić mu zdobycie odpowiednich, czyli polskich uprawnień.

Zgodnie z art. 2373 par. 1 kodeksu pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie ma on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Stosownie zaś do par. 23 rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (dalej: r.b.h.m.t.) maszyny i urządzenia techniczne stosowane przy robotach ziemnych, budowlanych i drogowych wymienione w załączniku nr 1 mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Potwierdzeniem ukończenia wymaganego szkolenia jest (zgodnie z par. 26 ust. 1 r.b.h.m.t.) świadectwo oraz wpis do książki operatora, której wzór stanowi załącznik nr 2 r.b.h.m.t.

Książka operatora stanowi potwierdzenie, że wymieniona w niej osoba może samodzielnie wykonywać prace związane z obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, w zakresie zgodnym z udokumentowanymi wpisami.

Ze względu na odrębne w różnych krajach regulacje prawne związane z uzyskiwaniem kwalifikacji do obsługi takich wózków, polscy pracodawcy nie mogą honorować uprawnień uzyskanych przez ich pracowników poza granicami kraju.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 kwietnia 2022 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR