Dzięki wsparciu PFRON przekazanemu grantobiorcom projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, już w 161 jednostkach samorządu terytorialnego na terenie Polski działa transport dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mobilności.

Do tej pory ponad 5 tys. osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności skorzystało z usług indywidualnego transportu.

Celem głównym projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób dorosłych z niepełnosprawnościami mających trudności w samodzielnym poruszaniu się poprzez świadczenie usługi door-to-door (czyli od drzwi do drzwi, przy wykorzystaniu z pomocy asystenta).

Projekt kierowany jest do pełnoletnich osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Z usługi indywidualnego transportu mogą skorzystać osoby:

● które ukończyły 18 rok życia;

● mające trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome, słabowidzące i in.), zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby nieposiadające takiego orzeczenia;

● których cel przejazdu związany jest z aktywizacją społeczno-zawodową;

● mieszkające na terenie gmin/powiatów, objętych realizacją projektu grantowego.

Usługi realizowane są przy pomocy busów dostosowanych do przewożenia osób z niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W ramach projektu Grantobiorcy zakupili już 95 nowych pojazdów wyposażonych w windę lub najazd.

Zakończenie realizacji projektów finansowanych z grantów w większości zaplanowano do końca 2022 roku.

PFRON (2022-05-02), autor: Wydział ds. Projektów Współfinansowanych, oprac.: GR