Zatwierdzono program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe

Rada Nadzorcza PERON zatwierdziła do realizacji program adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Celem programu jest stworzenie infrastruktury Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych, składającej się z kilku odrębnych zespołów mieszkalnych, która służyć ma zapewnieniu niezależności osobom z niepełnosprawnościami w zakresie stylu życia i codziennych czynności.  

Ponadto Zarząd PFRON zatwierdził regulamin naboru stanowiący integralną część programu i określający zasady składania wniosków o przyznanie dofinansowania na stworzenie infrastruktury WSM, a także zakres informacji, które powinien zawierać wniosek oraz wagi punktowe do kryteriów oceny wniosków.

Wnioski, w pierwszym naborze, w I etapie (właściwy wybór wniosków) można składać od dnia 10.06.2022 r. do dnia 29.07.2022 r. w formie dokumentu elektronicznego – doręczanego za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: /PFRON/SkrytkaESP.

PFRON (2022-05-09), autor: Anna Sigłowy, oprac.: GR