Spółka dokonała sprzedaży na rzecz osoby prywatnej, jednak należność z tytułu tej transakcji nie została dotychczas uregulowana. W kwietniu 2022 r. minęło 90 dni od dnia upływu terminu płatności, jednak warunek wynikający z art. 89a ust. 2a ustawy o VAT nie został na razie spełniony. Co jeżeli warunek ten zostanie spełniony np. w lipcu 2022 r.? Czy w takim przypadku spółka będzie mogła skorzystać z ulgi na złe długi w ramach bieżącej deklaracji VAT, czy konieczna będzie korekta deklaracji VAT złożonej za kwiecień 2022 r.? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – ulga na złe długi jest uregulowana w art. 89a ustawy o VAT. Od 1 października 2021 r. umożliwione zostało korzystanie z ulgi na złe długi w stosunku do wierzytelności przysługujących wobec podmiotów niebędących podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni (w tym wobec osób prawnych niebędących podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni). W przypadkach takich – jak stanowi art. 89a ust. 2a ustawy o VAT – jednym z warunków korzystania z ulgi na złe długi jest, aby:

1) wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub

2) wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub

3) wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów.

Z art. 89a ust. 3 ustawy o VAT wynika przy tym, że korekta dokonywana w ramach ulgi na złe długi może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. W świetle tego przepisu korzystanie z ulgi na złe długi po złożeniu deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 90. dzień, licząc od dnia upływu terminu płatności wierzytelności określonego w umowie lub na fakturze, wymaga złożenia korekty deklaracji VAT za ten okres rozliczeniowy.

Jest tak niezależnie od przyczyny zaistniałej sytuacji, a w konsekwencji uważam, że dotyczy to również przypadku, gdy warunek wynikający z art. 89a ust. 2a ustawy o VAT zostaje spełniony po złożeniu deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 90. dzień, licząc od dnia upływu terminu płatności wierzytelności określonego w umowie lub na fakturze.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 23 maja 2022 r., autor: Tomasz Krywan, oprac.: GR