Pracodawca, który zatrudni obywatela Ukrainy z dysfunkcją zdrowotną, może ubiegać się o dofinansowanie do jego wynagrodzenia na ogólnych zasadach dotyczących ich przyznawania. Warunkiem jest posiadanie przez niego orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawność – donosi Dziennik Gazeta Prawna.

Tak wskazuje Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w odpowiedzi dla Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Organizacja zadała kilka pytań w imieniu firm, które są zainteresowane zatrudnieniem niepełnosprawnych uchodźców, ale nie wiedzą, czy mogą pobierać dopłaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz czy tacy pracownicy będą mogli korzystać z tych samych jak polscy pracownicy przywilejów, zwolnień i dodatkowych uprawnień przewidzianych w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.), takich jak np. dodatkowy urlop wypoczynkowy i przerwa w pracy, krótszy czas pracy.

BON informuje, że niepełnosprawny obywatel Ukrainy może zostać zatrudniony, a pracodawca może wnioskować o dofinansowanie do jego pensji, a także starać się o wszelkie wsparcie i pieniądze na jego zatrudnienie wynikające z polskich przepisów. Taka osoba może też korzystać z wszystkich uprawnień określonych w ustawie o rehabilitacji. Jednak, aby uchodźcy, których pobyt uznaje się za legalny na mocy przepisów ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), mogli z nich korzystać, muszą najpierw uzyskać polskie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Mają bowiem do nich zastosowanie takie same zasady jak do obywateli Polski – zawarte w ustawie o rehabilitacji oraz w rozporządzeniu ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 857).

BON zastrzega, że nie jest planowane opracowanie ani wdrożenie do stosowania przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności odrębnych przepisów regulujących ustalanie niepełnosprawności obywateli Ukrainy.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 maja 2022 r., autor: Michalina Topolewska, oprac.: GR