Zatrudniamy osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, której stanowisko pracy zostało dostosowane do jej indywidualnych potrzeb. Ostatnio pracownik zwrócił się z prośbą o zapewnienie mu miejsca parkingowego. Z uwagi na lokalizację siedziby przedsiębiorstwa, której jesteśmy jedynie najemcą, nie dysponujemy innymi miejscami niż te przewidziane dla pojazdów służbowych, za które drogo płacimy. Czy mamy obowiązek zapewnić niepełnosprawnemu pracownikowi miejsce parkingowe? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – przepisy prawa pracy przewidują szczególne zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych, które zostały określone w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Regulacje te określają szeroki zakres uprawnień, z jakich mogą korzystać osoby, u których orzeczono określony stopień niepełnosprawności. Należą do nich m.in. dodatkowe przerwy w pracy, dodatkowy urlop wypoczynkowy czy też zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. Natomiast zgodnie z art. 207 par. 2 kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń, a także reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy.

W myśl art. 4 ust. 5 u.r.z.o.n. posiadanie orzeczenia o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia takiej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

  1. przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
  2. zatrudnienia w formie telepracy. Jak wynika z powyższego, pracodawca nieposiadający statusu zakładu pracy chronionej również może zatrudniać osoby niepełnosprawne po spełnieniu powyższych warunków.

Powyższa norma prawna jest także przywołana w par. 48 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, który stanowi, że pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść do nich adekwatnie do potrzeb i możliwości tych pracowników wynikających ze zmniejszonej sprawności. Ponadto zgodnie z par. 5 załącznika nr 3 do r.o.b.h.p. pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz dojść do nich, adekwatnie do potrzeb i możliwości tych pracowników wynikających ze zmniejszonej sprawności, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Oznacza to, że przystosowanie przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej wymaga nie tylko odpowiedniego dostosowania samego stanowiska pracy (przestrzeni roboczej), ale również pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w celu zapewnienia dostępności do nich.

Przepisy nie nakładają zaś obowiązku – i to bez względu na stopień niepełnosprawności pracownika – aby pracodawca zapewniał takiej osobie indywidualne miejsce parkingowe.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 czerwca 2022 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR