Pracownik uległ wypadkowi przy pracy, a ze względu na doznane obrażenia zostało wezwane pogotowie ratunkowe, które zawiozło go do szpitala. Jeszcze przed wyjazdem pracownik został zbadany alkomatem, który pokazał 0,08 mg/l. Czy taki wynik oznaczał, że pracownik był pod wpływem alkoholu i nie powinien zostać dopuszczony do pracy? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – wartość 0,08 mg w alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza nie wyklucza pracownika z pracy, bowiem nie jest to nawet stan po użyciu alkoholu. Natomiast zgodnie z art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości. Warto tu również przywołać wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 2000 r. (sygn. akt II UKN 401/99), zgodnie z którym wydanie przez pracodawcę polecenia zaprzestania pracy pracownikowi, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie spożywania alkoholu w czasie pracy, nie wymaga ani zachowania szczególnej formy, ani obowiązku przeprowadzenia badania stanu jego trzeźwości.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 czerwca 2022 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR