Zeznanie roczne pit-37

Gazeta Prawna , autor: Nieznany , oprac.: GR

sty 10, 2007

Zeznanie roczne PIT-37

Rozliczenie roczne podatku to obowiązek większości podatników. Osoby otrzymujące wynagrodzenia i inne przychody ze stosunku służbowego stosunku pracy spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wybiorą formularz PIT-37. Na roczne rozliczenie z fiskusem podatnicy mają jeszcze sporo czasu. Nie warto jednak czekać na ostatni dzwonek. Wcześniejsze przygotowanie zeznania pozwoli sprawdzić czy nie będziemy musieli dopłacać podatku. Pamiętajmy, że termin do złożenia zeznania jest jednocześnie terminem do ewentualnej dopłaty podatku. Jeżeli zeznanie wypełnia się w ostatniej chwili znalezienie dodatkowych nawet kilkuset złotych może okazać się problemem. Warto więc przypomnieć sobie zasady jakie obowiązują przy wypełnianiu formularza PIT-37 a także sprawdzić z jakich preferencji i ulg można skorzystać za 2006 rok. Zeznanie należy złożyć najpóźniej w poniedziałek 30 kwietnia. Jeśli PIT chcemy wysłać pocztą pamiętajmy by mieć potwierdzenie jego nadania. Formularz PIT-37 przeznaczony jest dla osób fizycznych, które w roku podatkowym uzyskali wyłącznie za pośrednictwem płatnika przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Będą to w szczególności należności z tytułu:

– wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego stosunku pracy

– spółdzielczego stosunku pracy

– pracy nakładczej

– emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych rent socjalnych)

– świadczeń przedemerytalnych

– zasiłków przedemerytalnych

– dniówek obrachunkowych i innych przychodów z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną

– zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego stypendiów przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m. In. z

– umów zlecenia kontraktów menedżerskich zasiadania w radach nadzorczych pełnienia obowiązków społecznych działalności sportowej)

– przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych

– świadczeń- wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

– należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym

– należności z umowy aktywizacyjnej .

Przypomnijmy, że PIT-37 nie jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili działalność gospodarczą. W tym przypadku w zależności od wyboru formy opodatkowania działalności podatnik rozlicza się na formularzu: PIT-36. Podstawa prawna Ustawa z 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późniejszymi zmianami ). Formy rozliczenia:

– Indywidualnie

– Wspólnie z małżonkiem

– Wspólnie ze zmarłym małżonkiem

– W sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko.

 

Ważny termin: Termin do złożenia zeznania rocznego za 2006 rok upływa w poniedziałek 30 kwietnia 2007 r .

Warto pamiętać : Dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku w 2006 r. wynosił 2790 zł opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej; PIT-28 jeżeli korzystał z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych; PIT-36L dla podatku liniowego.

 

Osobny formularz muszą wypełnić też podatnicy rozliczający m In. przychody z giełdy i papierów wartościowych. Będą oni musieli wypełnić formularz PIT-38. Z tym zastrzeżeniem, że jest to osobny formularz a nie zamiast PIT-37. Jeżeli podatnik pracował na etacie i grał na giełdzie wyśle do urzędu skarbowego dwa zeznania PIT-37 oraz PIT-38. WAŻNE PIT-37 nie wybierają osoby, które mają obowiązek doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci oraz obniżają dochód o straty z lat ubiegłych. W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie małżonków muszą oboje spełniać warunki do wyboru PIT-37. W Polsce co do zasady każda osoba fizyczna rozlicza się indywidualnie. Ustawodawca przewidział jednak od niej wyjątki. Są to dwa preferencyjne sposoby opodatkowania przewidziane dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dziecko. Trzeba jednak pamiętać, że nie każde małżeństwo i nie każdy samotny rodzić spełniają warunki do takiego opodatkowania. Nie w każdym przypadku będzie to jednak opłacalne. Wspólne rozliczenie małżonków. Preferencyjność wspólnego opodatkowania małżonków polega na tym że mogą oni być opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów po uprzednim odliczeniu odrębnie przez każdego z małżonków kwot składek na ubezpieczenie społecznie i ulg zawartych w art. 26 i 26c ustawy o PIT. Co prawda podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku ale oblicza się go od połowy łącznych dochodów małżonków. W praktyce wspólne zeznanie najbardziej opłaca się w sytuacji gdy dochody małżonków znacznie się różnią. Jeżeli jedno z małżonków zarabia bardzo dużo i płaci podatek według najwyższej stawki a drugi małżonek bardzo mało lub nic przy wspólnym opodatkowaniu można zejść do niższej stawki. Wybór wspólnego opodatkowania przysługuje także wtedy gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał żadnych przychodów lub osiągnął dochód w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. Do sumy dochodów małżonków nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w formie ryczałtu na podstawie ustawy o PIT. Taka forma obowiązuje np. przy wygranych w grach liczbowych odsetkach od lokat bankowych czy sprzedaży nieruchomości. Wspólne opodatkowanie może się więc opłacić ale nie w każdym przypadku można z niego skorzystać. Do wspólnego rozliczenia małżonkowie muszą spełnić trzy podstawowe warunki: podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu czyli płacą podatki w Polsce , pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy , istnieje między nimi wspólność majątkowa małżeńska. Przez długi czas kontrowersje wśród podatników budził warunek dotyczący tego ile musi trwać wspólność małżeńska. O ile chodzi o trwanie samego związku małżeńskiego nie było wątpliwości, że musi ono trwać przez cały rok podatkowy. Taką samą interpretację organy podatkowe stosują w odniesieniu do wspólności majątkowej. Przypomnijmy, że co do zasady powstaje ona z chwilą zawarcia związku małżeńskiego i trwa przez cały okres małżeństwa. Może ona zostać jednak zgodnie z przepisami prawa rodzinnego ograniczona lub wyłączona. Jeżeli małżeństwo zostało zawarte w trakcie roku podatkowego podatnicy muszą czekać ze wspólnym rozliczeniem. WAŻNE Od 1 stycznia 2007 r z ustawy wprost wynika że małżeństwo i wspólność majątkowa muszą łączyć małżonków przez cały rok podatkowy. To nie koniec warunków. Do wspólnego opodatkowania do żadnego z małżonków w roku podatkowym nie mogły mieć zastosowania zasady przewidzianych dla: podatników podatku liniowego , podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wyjątek dotyczy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ze wspólnego opodatkowania mogą skorzystać małżonkowie jeżeli jedno lub oboje co prawda korzystało z ryczałtu ale tylko od przychodów z tytułu umowy najmu podnajmu dzierżawy poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Ważne jest tu zastrzeżenie, że umowy te nie mogą być zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Wspólne rozliczenie małżonków, którzy spełniają wszystkie warunki pozostaje jednak prawem a nie obowiązkiem. To do nich należy decyzja o wyborze sposobu opodatkowania dlatego konieczny jest ich wspólny wniosek. Obecnie problem złożenia wniosku rozwiązuje konstrukcja samego formularza. Nie trzeba więc sporządzać odrębnego pisma. Zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w części dotyczącej sposobu opodatkowania jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o wspólne opodatkowanie. Wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonkowie muszą złożyć nie później niż w terminie określonym dla złożenia zeznania za rok podatkowy. Ma to znaczenie w przypadku osób, które wypełnią zeznanie wspólnie ale nie prześlą go na czas. Taka sytuacja pociągnie za sobą nie tylko sankcje związane ze złożeniem zeznania po terminie.

Dla małżonków, którzy rozliczyli się wspólnie będzie to równoznaczne z utratą prawa do preferencyjnego rozliczenia a w konsekwencji – konieczność rozliczenia się jeszcze raz oddzielnie i dopłatę podatku wraz z odsetkami. Wdowiec może rozliczyć się wspólnie. Przez lata ze wspólnego rozliczenia nie mogły korzystać osoby, których małżonkowie zmarli w trakcie roku podatkowego albo nie zdążyli podpisać się pod wspólnym rozliczeniem. Ostatecznie sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł że takie rozwiązanie jest niezgodne z konstytucją i ustawodawca musiał zmienić przepis. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2005 r. przepisem wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków może być złożony także przez podatnika który: zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego , pozostawał w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy a jego małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego. Oznacza to, że wspólne rozliczenie możliwe jest zarówno w przypadku gdy małżonek zmarł po zakończeniu roku podatkowego ale przed złożeniem zeznania rocznego jak i wtedy gdy małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego. W obu przypadkach między małżonkami musiała istnieć w roku podatkowym wspólność majątkowa i – tak jak w przypadku małżonków żyjących – ani podatnik ani jego małżonek w roku podatkowym nie mógł być opodatkowany podatkiem liniowym ani formami zryczałtowanymi (z wyjątkiem umów najmu itd. ). Wdowy i wdowcy, którzy spełniają powyższe warunki zapłacą podatek w podwójnej wysokości od połowy łącznych dochodów swoich i zmarłego małżonka na zasadach przewidzianych dla małżonków żyjących. Wdowcy nie powinni martwić się też o warunek dotyczący złożenia wniosku. Dla małżonków wdowców przewidziano odrębne miejsce dotyczące tego szczególnego przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem. Jego wybór tak jak w przypadku małżonków żyjących jest równoznaczny ze złożeniem wniosku o wspólne opodatkowanie. Należy jednak zaznaczyć że wdowcy, których małżonkowie zmarli w trakcie roku podatkowego a mają dzieci nie mogą korzystać z podwójnej preferencji. Osobom owdowiałym, które złożyły wniosek o wspólne opodatkowanie ze zmarłym małżonkiem nie przysługuje prawo opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci. Drugą kategorią osób, które mogą skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczenia jest osoba samotnie wychowująca dzieci. Osoba samotnie wychowująca dzieci również może określić podatek w podwójnej wysokości obliczony od połowy swoich dochodów. Tak jak w przypadku wspólnego opodatkowania małżonków do dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uznaje się nie tylko rodziców. Samotnym rodzicem może być także opiekun prawny. W obu przypadkach muszą być jednak: osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Ograniczony obowiązek podatkowy- osoby fizyczne jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Polski na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejsce zamieszkania – miejscowość w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Definicje po zmianach, które będą obowiązywać przy zeznaniu za 2007 rok. Nieograniczony obowiązek podatkowy – osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Osoba mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – osoba fizyczna która: posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Ograniczony obowiązek podatkowy – osoby fizyczne jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – to w szczególności dochody (przychody) z: I pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego stosunku pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia I działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej I położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości panną , kawalerem, wdową wdowcem , rozwódką rozwodnikiem , osobą w stosunku, do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów.

Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim jednak pod warunkiem że jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności Do skorzystania z preferencyjnego rozliczenia również w tym przypadku potrzebny jest wniosek. Ustawa określa jednak dodatkowe warunki. Przy rozliczeniu za 2006 rok z wnioskiem o obliczenie podatku w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci można wystąpić jeśli podatnik w roku podatkowym samotnie wychowywał dzieci: małoletnie (do uzyskania pełnoletności czyli do 18 roku życia), bez względu na ich wiek na które zgodnie z odrębnymi przepisami pobierany był zasiłek pielęgnacyjny , do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach (zarówno tych o których mowa w przepisach o systemie oświaty jak i szkoły wyższe w tym wyższe zawodowe). Warunkiem skorzystania z rozliczenia jest to by dziecko lub dzieci, z którymi podatnik się rozlicza w roku podatkowym nie uzyskały dochodów. Tylko w trzech przypadkach dochody dzieci nie mają wpływu na prawo do preferencyjnego rozliczenia. Są to dochody wolne od podatku dochodowego renta rodzinna oraz dochód w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (w 2006 roku wynosi 2790 zł). Osiągnięcie przez dzieci dochodów w tej wysokości nie pozbawia rodzica prawa do zapłaty podwójnego podatku od połowy dochodu. Tak jak w przypadku małżonków opodatkowanie samotnego rodzica czy dziecka w roku podatkowym podatkiem liniowym czy jedną z form zryczałtowanych (w formie karty podatkowej ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych) pozbawi definitywnie prawa do preferencji. Wyjątek stanowią przychody z tytułu umowy najmu podnajmu dzierżawy poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze opodatkowane ryczałtem jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoba samotnie wychowująca dziecko musi złożyć wniosek o opodatkowanie dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci najpóźniej w terminie do złożenia zeznania podatkowego. Odrębny wniosek nie jest potrzebny bo równoznaczne ze złożeniem wniosku jest zakreślenie odpowiedniego kwadratu w części zeznania dotyczącej sposobu opodatkowania.

Pamiętajmy jednak że złożenie zeznania po terminie wykluczy możliwość rozliczenia w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Pociągnie to za sobą konieczność przeliczenia jeszcze raz zeznania i dopłatę podatku wraz z odsetkami. Warto zwrócić uwagę na to że w przeciwieństwie do małżonków MF wyjaśnia. Zawieszenie działalności a preferencyjny sposób opodatkowania. Kłopoty z rozliczeniem w sposób preferencyjny mogą mieć małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci które kiedyś prowadziły działalność opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym ale ją zawiesiły. Często popełniają błąd myśląc, że sam fakt nie- uzyskiwania przychodów opodatkowanych ryczałtem pozwala na wybór tej formy opodatkowania podczas gdy obecnie obowiązujące przepisy nie dają takie możliwości. Potwierdza to stanowisko Ministerstwa Finansów Resort finansów przypomniał, że przewidziany w ustawie preferencyjny sposób opodatkowania małżonków nie znajduje co do zasady zastosowania w sytuacji gdy chociażby do jednego z małżonków w roku podatkowym miały zastosowanie przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Resort nie zgodził się z interpretacją, iż warunkiem stosowania przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest faktyczne uzyskanie przychodów przez podatników. Jak zauważył MF począwszy od 1 stycznia 2003 r na gruncie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obowiązuje zasada, w myśl której jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Ustawa ta nie przewiduje też możliwości zawieszenia działalności gospodarczej nawet w sytuacji nie uzyskiwania przychodów z tej działalności. A przewiduje jedynie możliwość zgłoszenia przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej w odniesieniu do podatników, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej. W ocenie MF zgłoszenie przez podatnika przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową nawet jeżeli przerwa trwała przez cały rok podatkowy nie oznacza jednak, że nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tym samym osoba która nie zlikwidowała działalności gospodarczej uznawana jest przez przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za osobę prowadzącą taką działalność do której mają zastosowanie przepisy tej ustawy I nie ma już znaczenia że podatnik nie uzyskał z działalności przychodu. Od 1 stycznia 2003 r. nieuzyskanie w roku podatkowym przychodów z działalności dla której podatnik wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową nie uprawnia do wspólnego rozliczenia się z małżonkiem. Takie same zasady odnoszą się również do podatników, którzy chcieliby skorzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci – pismo MF z 26 maja 2004 r nr PB2/RB-066-0241-898/04 niepublikowane.

Ulga odsetkowa dla małżonków. Rozwód i rozdzielczość majątkowa a ulga odsetkowa Ministerstwo Finansów przypomniało, że jednym z szeregu warunków jakie należy spełnić aby zyskać uprawnienie do ulgi odsetkowej jest niekorzystanie przez podatnika ani jego małżonka w okresie obowiązywania ustawy z tzw. dużej ulgi mieszkaniowej. Zatem podatnik, który najpierw korzystał z ulgi odsetkowej a następnie zawarł związek małżeński z osobą, która uprzednio dokonywała odliczeń z zakresu dużej ulgi mieszkaniowej utracił tym samym prawo do odliczeń na podstawie art. 26b ustawy. Jeśli jednak małżeństwo podatnika ustało to zdaniem MF o ile wypełnione są pozostałe przesłanki uprawniające do ulgi nic nie stoi na przeszkodzie aby dalsze ponoszone przez niego wydatki z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) podlegały odliczeniu. Należy bowiem rozumieć, iż z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie przestało podatnika dotyczyć wyłączenie o którym mowa w art. 26b ust 2 pkt. 7 ustawy. Za to kwestia istnienia między małżonkami rozdzielności majątkowej pozostaje bez znaczenia dla funkcjonowania wyłączenia określonego w art. 26b ust 2 pkt. 7 ustawy. Przepis ten bowiem odnosi się do małżonków bez rozróżnienia ustroju majątkowego istniejącego wewnątrz tej instytucji prawnej. Zatem w sytuacji małżonków, z których choćby jedno z nich korzysta lub korzystało z odliczeń w ramach dużej ulgi mieszkaniowej ma zastosowanie powołany wyżej przepis ustawy który uniemożliwia małżonkom korzystanie z ulgi odsetkowej. Łączny limit małżeński w pierwszym roku małżeństwa Ministerstwo Finansów przypomniało, że wydatki z tytułu faktycznie poniesionej w roku podatkowym spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej dotyczą odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu – odliczeń dokonuje się zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych bądź od dochodu każdego z małżonków w proporcji wskazanej we wniosku bądź od dochodu jednego z małżonków. W konsekwencji zdaniem MF wydatki na spłatę kredytu mieszkaniowego poniesione w roku podatkowym w którym podatnik zawarł związek małżeński podlegają łącznemu rozliczeniu w ramach jednego wspólnego limitu odliczeń dla małżonków tj. bez ustalania proporcji o której mowa w zapytaniu. Bez odliczenia za cały rok. Poinformowano, że korzystający z ulgi odsetkowej z chwilą zawarcia związku małżeńskiego z osobą dokonującą odliczeń w ramach dużej ulgi mieszkaniowej traci prawo do dalszych odliczeń Innymi słowy kwota odsetek od kredytu spłacona w roku zawarcia małżeństwa (i w latach następnych) nie będzie podlegała odliczeniu od dochodu. Fakt korzystania przez małżonka z dużej ulgi mieszkaniowej pozbawia bowiem podatnika prawa do korzystania z odliczenia od dochodu w związku ze spłatą odsetek od kredytu (pożyczki). Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują rozwiązania, o którym mowa w wystąpieniu tj. proporcjonalnego rozliczenia ulgi. Utrata prawa do ulgi po ślubie. Ministerstwo wyjaśniło, że odliczenie z tytułu faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego stosuje się jeżeli podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe przeznaczonych na określone stare ulgi mieszkaniowe w tym na kasę mieszkaniową. Zdaniem MF literalne brzmienie przytoczonego przepisu wskazuje, że jeżeli podatnik lub jego małżonek – w okresie obowiązywania przepisów ustawy – dokonywał odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku z tytułu poniesienia w w wydatków mieszkaniowych to nie przysługuje mu prawo do tzw. ulgi odsetkowej. Od powyższej zasady przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają żadnych wyjątków. Przykłady

Ile można zaoszczędzić rozliczając się wspólnie z małżonkiem. Podatnicy zastanawiają się czy rozliczyć się wspólnie. Żeby sprawdzić czy wspólne opodatkowanie się opłaca trzeba przeliczyć podatek raz indywidualnie a raz wspólnie. Mąż – dochód do opodatkowania 154 000 zł. Żona – dochód do opodatkowania 0 zł. Rozliczenie indywidualnie: żona 0 zł podatku mąż 49 592 zł 48 gr. Podatek przy rozliczeniu wspólnie z małżonkiem: 37 584 zł 96 gr. Różnica to aż 12 007 zł 52 gr. Kiedy wspólne rozliczenie się nie opłaca. Podatnicy oboje pracują Ich pensje są podobne. Dla nich wspólne opodatkowanie się nie przyniesie znaczących korzyści. Mąż – dochód do opodatkowania 87 000 zl. Żona – dochód do opodatkowania 85 000 zł. Rozliczenie indywidualne. Mąż 87 000 zł -74 048 zł =12 952 zł x 40 proc- 5180 zł 80 gr+17 611 zł 68 gr. PODATEK w sumie 22 792 zł 48 gr Żona 85 000 zł – 74 048 zł = 10 952 zł x 40 proc = 4380 zł 80 gr +17 611 zł 68 gr PODATEK w sumie 21 992 zł 48 gr Rozliczenie wspólne: 87 000 zł + 85 000 zł =172 000 zł/ 2 = 86 000 zł Podatek od połowy dochodu 86 000 zł – 74 048 zł = 11 952 zł x 40 proc = 4780 zł 80 gr + 17 611 zł 68 gr PODATEK w sumie 22 392 zł 48 gr x 2 = 44 784 zł 96 Podatek zapłacony indywidualnie przez małżonków 44 784 zł 96. Podatek zapłacony wspólnie przez małżonków 44 784 zł 96. Różnica 0 zł. Jak płacić mniej podatku w ciągu roku. Podatniczka od początku roku wiedziała że będzie mogła rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Nie chciała płacić podatku a potem czekać na jego zwrot. Dlatego złożyła płatnikowi oświadczenie stosownej treści, że za dany rok zamierza opodatkować dochody jako osoba samotna (dotyczy to też wspólnego opodatkowania małżonków). Płatnik pobierał zaliczki według określonych zasad począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym zostało złożone oświadczenie. Podatniczka musiała jednak pamiętać, że w razie faktycznej zmiany stanu upoważniającego do obniżki zaliczek lub utraty możliwości preferencyjnego opodatkowania dochodów byłaby zobowiązana poinformować o tym płatnika. W tym przypadku od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek zaliczki są pobierane według zasad ogólnych.

Osoba samotna a pełnoletność dziecka. Podatniczka od 3 lat ma prawo rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Córka podatniczki w marcu 2006 r. skończyła 18 lat. Nie podjęła żadnej nauki lecz od sierpnia podjęła pracę jako kelnerka. Podatniczka będzie mogła rozliczyć się na preferencyjnych zasadach. Jednocześnie córka jako pełnoletnie dziecko które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu będzie musiała samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletniości. Nawet jeśli dochód uzyskany od tego dnia nie przekroczył kwoty powodującej konieczność zapłaty podatku czyli 2790 zl .

Ile można odliczyć kosztów uzyskania przychodów. Podatnik zaczął pracę w jednym zakładzie pracy na etacie w czerwcu 2006 r. W zeznaniu za 2006 rok będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwotę 613 zł 50 gr. Jest to kwota odpowiadająca iloczynowi stawki miesięcznej 102 zł 25 gr i 6 miesięcy pracy. Podatnik pracował przez cały rok w dwóch zakładach pracy. W rozliczeniu rocznym będą mu przysługiwały koszty w podwyższonej wysokości 1840 zł 77 gr. Podatnik pracował przez cały rok na etacie w zakładzie pracy poza miejscem zamieszkania. Oprócz tego wykonywał pewne prace na umowę zlecenia. W zeznaniu podatkowym będzie mógł skorzystać z kosztów w wysokości 1533 zł 84 gr oraz kosztów w wysokości 20 proc w odniesieniu do umów zlecenia. Rozliczenie po wyjeździe za granicę. Podatniczka do maja 2006 roku mieszkała i pracowała w Polsce. W sierpniu przeprowadziła się na stałe do Wielkiej Brytanii. Przed wyjazdem mieszkała we Włodarku. Tam też do urzędu skarbowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce musi przesłać swoje zeznanie roczne osoby samotnie wychowujące dzieci nie muszą być samotnymi rodzicami przez cały rok. Oznacza to, że prawo do preferencji przysługuje także wtedy gdy podatnik spełnia warunki do opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko przez część roku. Ma to miejsce najczęściej w sytuacji gdy dziecko staje się pełnoletnie (a nie kontynuuje nauki) albo studiuje ale kończy w trakcie roku 25 lat. Pełnoletnie dziecko, które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu jest obowiązane do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletnosci. Taka konieczność istnieje nawet wtedy gdy dochód uzyskany od tego dnia nie przekroczył w 2006 roku kwoty 2790 zł.

Koszty uzyskania przychodów a 2006 rok. Bardzo ważną kwestią przy rocznym rozliczeniu podatku są koszty uzyskania przychodów. W przypadku PIT-37 podatnik płaci podatek od dochodu Jest to różnica między przychodem a kosztami uzyskania przychodu. Warto przypomnieć zasady na jakich rozliczamy koszty. Zostały one bowiem zróżnicowane: dla określonych przychodów mają wartość kwotową a w niektórych przypadkach procentową. Zgodnie z ogólną definicją kosztami uzyskania przychodów dla osób fizycznych z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Z zastrzeżeniem, że nie zostały one wymienione w katalogu kosztów, które nie podlegają rozliczeniu. Nie oznacza to jednak, że ustawodawca pozwala każdemu na rozliczenie kosztów w oparciu o tę definicję. W przypadku wielu rodzajów przychodów osób fizycznych koszty zostały ograniczone do konkretnych limitów kwotowych lub procentowych.

Koszty pracy. Do kosztów ograniczonych kwotowo należą przede wszystkim koszty z tytułu stosunku służbowego stosunku pracy spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. W 2006 roku za rok podatkowy nie mogły wynieść więcej niż: m 1227 zł (miesięcznie 102 zł 25 gr) – dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskiwali przychody wyłącznie od jednego zakładu pracy , 1840 zł 77 gr – dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskiwali przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy W1533 zł 84 gr (miesięcznie 127 zł 82 gr) – dla podatników, których miejsce stałego lub czasowego zamieszkania w roku podatkowym było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Podatnik dla zastosowania podwyższonych kosztów nie mógł uzyskiwać dodatku za rozłąkę 2300 zł 94 gr – dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskiwali przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy i których miejsce stałego lub czasowego zamieszkania.

KOSZTY W WYSOKOŚCI FAKTYCZNIE PONIESIONYCH WYDATKÓW Roczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku służbowego stosunku pracy spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej w stosunku rocznym mogą być jednak wyższe od kwotowych limitów. Jest to jednak wyjątek obwarowany dodatkowymi warunkami. Zdarza się, że limity kosztów pracy ograniczonych limitami są niższe od wydatków poniesionych przez podatnika na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu. W takiej sytuacji w zeznaniu rocznym koszty te można przyjąć nie w granicach limitów ale w wysokości wydatków faktycznie poniesionych. Trzeba jednak pamiętać, że dotyczy to tylko dojazdów do pracy środkami komunikacji: autobusowej , kolejowej , promowej , miejskiej. Dodatkowo wydatki na przejazdy tymi środkami komunikacji muszą być udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi kania było położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Również w tym przypadku podwyższone koszty wykluczają uzyskiwanie dodatku za rozłąkę. Prawo do wyższych kosztów mają podatnicy, którzy uzyskują przychody ze stosunku pracy i korzystają w stosunku do tych przychodów z praw autorskich lub z praw pokrewnych. W takim przypadku podatnik ma prawo do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50 proc. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone w danym miesiącu przez płatnika – ze środków podatnika – składki na ubezpieczenia społeczne wymienione, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Chodzi tu o potrącanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Wyższe 50-proc koszty mogą być jednak zastosowane jedynie do tej części uzyskanego przychodu w związku, z którym podatnik korzysta z praw autorskich lub z praw pokrewnych. Koszty dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Dla większości przychodów z działalności wykonywanej osobiści ustawodawca przewidział koszty procentowe. Koszty w wysokości 20 proc przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika ze środków płatnika składki przysługują: z osobiście wykonywanej działalności artystycznej literackiej naukowej trenerskiej oświatowej i publicystycznej jak również przychodów z uprawiania sportu stypendiów sportowych oraz sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych , z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi , osób którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej sąd lub prokurator na podstawie właściwych przepisów zlecił wykonanie określonych czynności oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych a także przychodów z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej , z umów zlecenia i z umów o dzieło. Ponadto kwotowo zostały określone koszty od przychodów z działalności wykonywanej osobiście przez osoby: wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich , należące do składu zarządów rad nadzorczych komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych , wykonujące działalność na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. Dla nich koszty roczne z każdego z wyżej wymienionych tytułów będą wynosić tyle samo co dla osób osiągających przychody ze stosunku pracy od jednego zakładu pracy czyli nie więcej niż 1227 zł (miesięcznie 102 zł 25 gr). Tylko jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskiwał od więcej niż jednego podmiotu roczne koszty uzyskania przychodów z poszczególnego źródła może podwyższyć maksymalnie do 1840 zł 77 gr. Podatnik uzyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście, dla których przewidziano stawkę 20 proc mogą je wykazać w wysokości faktycznie poniesionej. Podatnik musi jednak ten fakt udowodnić. Koszty z praw autorskich. Najwyższe koszty uzyskania przychodów będą przysługiwać z tytułu praw autorskich i pokrewnych 50 proc uzyskanego przychodu wyniosą koszty uzyskania przychodów z tytułu: zapłaty za przeniesienie prawa własności projektu wynalazczego topografii układu scalonego znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego właściciela , opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania projektu wynalazczego topografii układu scalonego znaku towarowego lub wzoru zdobniczego otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki z którą zawarto umowę licencyjną 50 proc uzyskanego przychodu pomniejszonego o składki potrącone przez płatnika ze środków podatnika na ubezpieczenie społeczne wyniosą koszty uzyskania przychodów z tytułu: korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami . Jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania 50 proc normy procentowej koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Kosztów uzyskania przychodów nie można rozliczać m in od przychodów z tytułu: dniówek obrachunkowych i udziałów w dochodzie podzielnym rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, świadczeń wypłaconych z Funduszów: Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, stypendiów, świadczeń integracyjnych przyznanych na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Pozycja koszty nie obowiązuje także w przypadku rozliczania w PIT-37 świadczeń rentowych i emerytalnych. Po prostu w tym przypadku nie przysługują koszty uzyskania przychodu a przychód równa się dochodowi. Podatnik, który w związku z grą na giełdzie musi złożyć dodatkowo PIT-38 również ma prawo do kosztów. Wypełnienie zeznania rocznego nie jest przywilejem podatnika a jego obowiązkiem który wynika wprost z ustawy. Oznacza to, że do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym trzeba z tego obowiązku się wywiązać. Formularz PIT-37 tak jak w zeszłym roku składa się z trzech stron I choć na pierwszy rzut oka nic się w nim nie zmieniło nie jest to ten sam formularz. Co roku minister finansów określa formularz na dany rok w drodze rozporządzenia. Obowiązujący za 2006 rok PIT-37 w prawym dolnym rogu każdej strony obok oznaczenia PIT-37 ma w nawiasie cyfrę 10 Skąd wziąć formularz. Podatnicy mają czasami wątpliwości skąd wziąć druk formularza. Obecnie miejsc jest wiele. Przede wszystkim niezbędne formularze główne jak i załączniki znajdziemy w urzędzie skarbowym. Wszystkie druki zarówno za 2006 jak i z lat ubiegłych można znaleźć też na stronie internetowej MF. Druk nie musi być oryginalny może być kserokopią czy być wydrukowany ale zawsze trzeba pamiętać, o tym żeby sprawdzić jego aktualność. Bardzo przydatne są specjalne programy komputerowe które pomagają w wypełnieniu PIT.

WAŻNE Formularz można wydrukować wypełnić na maszynie lub ręcznie. Wypełniając ręcznie robimy to drukowanymi literami wyłącznie w kolorze czarnym lub niebieskim. Wypełnione zeznanie musi trafić do urzędu skarbowego przed upływem terminu do rozliczenia rocznego 13. Upływa on o północy 30 kwietnia 2007 r. Zeznanie można złożyć osobiście w urzędzie skarbowym żądając potwierdzenia złożenia dokumentu. Nie jest to jednak jedyny sposób co więcej te inne dla spóźnialskich często stają się jedyną możliwością wywiązania się z obowiązku złożenia zeznania na czas Zgodnie bowiem z przepisami. Ordynacji podatkowej termin będzie zachowany jeżeli przed jego upływem pismo zostało: wysłane w formie elektronicznej za poświadczeniem przedłożenia do organu podatkowego lub do jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej (Uwaga! choć przepis obowiązuje już od dawna jak na razie podatnicy nie mają możliwości rocznego rozliczania podatków przez Internet. System działa jak na razie w ograniczonym zakresie i obejmuje w większości przypadków deklaracje związane z działalnością), nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, złożone w polskim urzędzie konsularnym , złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku, złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego, złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego. Najczęściej podatnicy korzystają z poczty. W takim przypadku wysyłając PIT ostatniego dnia nawet tuż przed północą nie zostaną ukarani. Nawet jeśli PIT do urzędu dotrze kilkanaście dni później za dzień wywiązania się z obowiązku organ przyjmie dzień stempla pocztowego. Poczta musi być jednak publiczna i polska. Zatem z domniemania zachowania terminu nie skorzysta podatnik który wyśle PIT np prywatną firmą kurierską. A także gdy wyśle PIT pocztą ale z zagranicy. Gwarancję zachowania terminu w przypadku przebywania za granicą daje tylko złożenie zeznania w konsulacie. Zeznanie wysyłane pocztą nadajemy listem poleconym, Na tzw. zwrotce warto opisać zawartość koperty np. PIT-37 + PIT/O. Nie zawadzi też przed wysłaniem zeznania zrobić jego kopię wraz z innymi dokumentami na wypadek kontroli. To samo dotyczy potwierdzenia nadania zeznania na poczcie. WAŻNE Kopie PIT-ów zwrotek potwierdzających ich nadanie dokumentów będących podstawą odliczeń należy przechowywać do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego za dany rok podatkowy. Jest to 5 lat. Ale w praktyce dokumenty przechowujemy prawie 7 lat. Wynika to z tego, że 5-letni termin liczy się od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin do rozliczenia zza płaty podatku. W przypadku rozliczenia za 2006 rok termin ten upływa 30 kwietnia 2007. A więc 5-letni termin liczymy do końca 2007. Dokumenty związane z rozliczeniem za 2006 rok trzeba trzymać do końca 2012 roku personalnych i adresowych oraz identyfikujących podatnika. W pierwszej kolejności podatnik wypełnia poz. 1 i 2. Są to miejsca na ujawnienie NIP ponieważ PIT-37 to formularz przeznaczony także dla osób opodatkowanych wspólnie z małżonkiem. W przypadku łącznego opodatkowania małżonków trzeba wypełnić zarówno pozycję podatnik jak i małżonek. Do podatników należy w tym przypadku wybór, kto będzie wypełniał pozycję podatnik a kto małżonka podatnika. Decydując się na pewną kolejność należy utrzymać ją konsekwentnie przez cały formularz. Jeśli NIP żony został wpisany jako pierwszy ona jako pierwsza będzie wypełniać wszystkie pozycje przeznaczone dla podatnika. Mąż będzie wypełniać odpowiednio pozycje jako małżonek podatnika. Następnie w poz. 5 podatnik wpisuje rok za jaki składane jest zeznanie czyli 2006. Ostatnią czynnością jakiej podatnik dokonuje w tej części formularza jest wybór sposobu opodatkowania. W tym celu należy zaznaczyć w poz. 6 odpowiedni kwadrat. Do wyboru są cztery możliwości: Pierwszy wybierają osoby opodatkowane indywidualnie , Drugi małżonkowie opodatkowani łącznie , Trzeci małżonkowie-wdowcy wnioskujący o opodatkowanie łącznie ze zmarłym małżonkiem , Czwarty dla osób samotnie wychowujących dzieci. Wybór opodatkowania wiąże się z podpisaniem zeznania. W przypadku wyboru kwadratu nr 2 zeznanie podpisuje zarówno podatnik (poz. 124) jak i jego małżonek (poz. 125). Wdowy i wdowcy wnioskujący o wspólne rozliczenie ze zmarłym małżonkiem wypełniają pozycję podatnik. W tym przypadku nie ma obowiązku podawania danych adresowych małżonka, który zmarł przed końcem roku podatkowego za który składane jest zeznanie. WAŻNE. Jednak niektóre pozycje muszą być bezwzględnie wypełnione. Są to w szczególności pozycja: Ś 1 i 2 dotycząca NIP (o ile podatnik ma nadany NIP i nie dołącza formularza NIP-3 w charakterze zgłoszenia identyfikacyjnego) , 5 dotycząca roku. za który zeznanie jest składane , 6 dotycząca sposobu opodatkowania , 8 dotycząca celu złożenia formularza , w części H dotyczące informacji o załącznikach Ś 124 i 125 dotyczące podpisu(ów) na zeznaniu.

CZĘSC WSTĘPNA PODSTAWOWE DANE. Pierwsza strona zeznania PIT-37 poświęcona jest ujawnieniu danych. Część A. Miejsce i cel składania zeznania. W poz. 7 należy określić urząd skarbowy, do którego kierowane jest zaznanie. Miejscem złożenia zeznania. Przykłady Stypendium w całości lub części zwolnione z podatku . Podatniczka w 2006 roku otrzymywała stypendium naukowe ze swojej uczelni zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust 1 pkt. 40b ustawy o PIT. Ponadto zostało jej przyznane inne stypendium związane z osiągnięciami naukowymi wypłacane przez inną instytucję również podlegające zwolnieniu. Stypendium uczelniane to 250 zł a stypendium za osiągnięcia naukowe to 180 zl miesięcznie. Ponieważ podatniczka uzyskiwała stypendia od więcej niż jednego płatnika musi sprawdzić czy nie będzie konieczności zapłaty podatku. Podatniczka musi zsumować kwoty dotyczące stycznia z kol b części D otrzymanych informacji PIT-8S odpowiednio kwoty dotyczące lutego z kol b części D otrzymanych informacji PIT-8S i następnych miesięcy Stypendium z obu tytułów w sumie wyniosło 430 zł (250 zl +180 zl). Od tej sumy podatniczka odejmie kwotę miesięcznego limitu zwolnienia Wynosi ono za 2006 rok 380 zł miesięcznie 430 zł – 380 zł – 50 zł. Będzie to nadwyżka do opodatkowania. Ponieważ stypendia były otrzymywane przez 10 miesięcy w 2006 rok kwota nadwyżki do opodatkowania w sumie wyniesie 500 zl (50 złx 10 miesięcy). Nadwyżkę podatniczka wykazuje w kol b części C zeznania w kol f części C zeznania sumę kwot wykazanych w poz. 84 informacji PIT-8S.

Gdyby podatniczka otrzymywała stypendium wyłącznie od jednego płatnika to w kol b części C zeznania wpisałaby kwotę wykazaną w poz. 83 informacji PIT-8S a w kol f części C zeznania kwotę wykazaną w poz. 84 informacji PIT-8. Koszty uzyskania przychodów przy zakupie akcji. Podatnik w 2006 roku pracował na etacie i grał na giełdzie. W związku z tym oprócz zeznania PIT- 37 będzie musiał wypełnić osobny formularza PIT-38. Na zakup akcji zaciągnął kredyt .Kredyt był dużo większy w związku ze spodziewaną tzw. redukcją zleceń. W przypadku zaciągnięcia kredytu na zakup akcji za koszt uzyskania przychodu ze zbycia zakupionych akcji uważa się zapłacone odsetki od zaciągniętego kredytu. Koszty te należy powiązać z kosztami nabycia papierów (niezależnie od terminów spłat) i rozliczać w określony ustawowo sposób. Żeby podatnik mógł uznać odsetki od kredytu za koszt uzyskania przychodów musi wykazać ich bezpośrednie powiązanie z nabyciem zbywanych papierów wartościowych. Z umowy kredytowej podatnika wynikało że celem jej udzielenia jest przeznaczenie środków na zakup papierów wartościowych i potwierdzenie przez bank wydatkowania tych środków zgodnie z zawartą umową. Podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów też część odsetek, które były związane z nabycie akcji. Kosztem uzyskania przychodu nie będzie jednak prowizja od zaciągniętego kredytu na ten cel. Należy pamiętać że w papierach wartościowych koszty uzyskania przychodu stanowią wydatki na nabycie odpłatnie zbywanego papieru wartościowego (cena jednostkowa x ilość papierów wartościowych) oraz wydatki poniesione przez podatnika w roku podatkowym. Będą to przede wszystkim wydatki związane z obsługą rachunku przez biuro maklerskie prowizje zapłacone przy kupnie i sprzedaży papierów wartościowych związane z prowadzeniem czy założeniem rachunku. Jak liczy się terminy w postępowaniu podatkowym . Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu Inaczej mówiąc jeśli zdarzenie np otrzymanie pisma nastąpiło 1 maja to ewentualny termin z nim związany liczymy od następnego dnia czyli od 2 maja. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu który odpowiada początkowemu dniowi terminu. Jeżeli decyzja została doręczona w czwartek to tygodniowy termin upłynie w następny czwartek. Gdyby termin został określony na więcej tygodni termin upłynie w czwartek ostatniego tygodnia. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeżeli termin zaczyna biec np. 8 lutego to miesięczny termin upłynie 8 marca. Jeżeli termin zaczyna biec np. 31 sierpnia to skończy się 30 września. Wrzesień ma 30 dni i jest to ostatni dzień miesiąca. Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. Jeżeli początek terminu przypada na 20 kwietnia 2007 r. to roczny termin upłynie 20 kwietnia 2008 r. Zawsze jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Małżonkowie mieszkają oddzielnie. Podatnik mieszka w Kutnie a jego żona w Warszawie . W zeznaniu za 2006 rok będą rozliczać razem. Zdecydowali, że zeznanie złożą do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania żony. Właściwość urzędu skarbowego po zmianie adresu. Podatnik od urodzenia mieszkał w Łodzi. W grudniu 2006 r przeprowadził się na stałe do nowego mieszkania kupionego w Krakowie. Zasadniczo rozliczenie roczne za 2006 rok po raz pierwszy powinien przesłać do urzędu skarbowego właściwego w nowym miejscu zamieszkania. Bo 31 grudnia 2006 r. jego miejscem zamieszkania był Kraków. Przykłady. Więcej niż jedna informacja PIT-R. Podatnik otrzymał w 2006 roku cztery formularze PIT-R. Jest to formularz – informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Podatnik otrzymał formularz do więcej niż jednego płatnika i musi samodzielnie obliczyć kwotę podlegającą opodatkowaniu. W 2006 roku diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich wolne były od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej (łącznie od wszystkich płatników) miesięcznie 2280 zł. W konsekwencji diety oraz zwrot kosztów przekraczające miesięcznie kwotę limitu zwolnienia podlegają opodatkowaniu. Kwotę diet oraz zwróconych kosztów niepodlegających opodatkowaniu – w poszczególnych miesiącach roku podatkowego – płatnik wykazuje w kol d części. O informacji PIT-R. Ponieważ podatnik otrzymał więcej niż jedną informację musi sprawdzić czy zmieścił się w limicie miesięcznym zwolnienia. W tym celu musi zsumować kwoty korzystające ze zwolnienia w danym miesiącu roku podatkowego. Po kolei podatnik wylicza sumę kwot dotyczącą stycznia z kol d części D z wszystkich otrzymanych informacji PIT-R potem kolejno sumy kwot dotyczące lutego itd W przypadku podatnika tylko w jednym miesiącu suma była większa niż limit zwolnienia. Nadwyżkę ponad tę kwotę podatnik wykaże w wierszu 3 części C zeznania. Gdyby nadwyżki wystąpiły w innych miesiącach trzeba by było je odpowiednio zsumować i wpisać do zeznania całą kwotę nadwyżek. Jakie składki na ubezpieczenie nie podlegają odliczeniu. Odliczeniu od dochodu nie podlegają składki na ubezpieczenia społeczne: I odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach podatku liniowego I odliczone od przychodów na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym I których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku dochodowego oraz od którego zaniechano poboru podatku. Jak zaokrąglić do pełnego złotego. Podstawę obliczenia podatku czyli dochód oraz podatek należny zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Przykładowo jeśli: Podstawa opodatkowania/podatek należny 23 452 zł 12 gr po zaokrągleniu 23 452 zł. Podstawa opodatkowania/podatek należny 87 991 zl 49 gr po zaokrągleniu 87 991 zl. Podstawa opodatkowania/podatek należny 54 789 zł 50 gr po zaokrągleniu 54 790 zl. Podstawa opodatkowania/podatek należny 23 800 zl 91 gr po zaokrągleniu 23 801 zł. Kwotę zmniejszenia tzw. 1 proc na rzecz organizacji pożytku publicznego zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jak obliczyć podatek I Podatnik osiągnął przychód do opodatkowania w wysokości 15 789 zl 70 gr. W pierwszej kolejności podstawę opodatkowania trzeba zaokrąglić do pełnego złotego 15 790 zł. Od tej kwoty podatnik zapłaci podatek według 19-proc stawki. Trzeba wyliczyć 19 proc z 15 790 zł = 3000 zł 10 gr I następnie odjąć kwotę 530 zł 08 gr co daje podatek w wysokości 2470 zł 02 gr I. Podatnik osiągnął przychód do opodatkowania w wysokości 67 900 zł. W tym przypadku podstawy nie trzeba już zaokrąglać do pełnego złotego. Przy takiej kwocie podatnik musi wyliczyć podatek według 30-proc stawki. Najpierw musi wyliczyć nadwyżkę ponad 37 024 zł czyli musi od podstawy opodatkowania 67 900 zł odjąć kwotę 37 024 zł = 30 876 zł. Teraz z kwoty 30 876 zł trzeba wyliczyć 30 proc = 9262 zł 80 gr. W sumie podatek wyniesie 6504 zł 48 gr +9262 zł 80 gr=15 767 zł 28 gr I. Podatnik osiągnął przychód do opodatkowania w wysokości 157 563 zł 40 gr. W tym przypadku podstawę trzeba zaokrąglać do pełnego złotego czyli 157 563 zł. Przy takiej kwocie podatnik musi wyliczyć podatek według 40-proc stawki. Najpierw musi wyliczyć nadwyżkę ponad 74 048 zł czyli musi od podstawy opodatkowania 157 563 zł odjąć kwotę74 048 zł = 83 515 zł. Teraz z kwoty 83 515 zł trzeba wyliczyć 40-proc = 33 406 zł. W sumie podatek wyniesie 17 611 zł 68 gr+33 406 zł = 51 017 zł 68 gr . Podatnik osiągnął przychód do opodatkowania w wysokości 36 789 zł 70 gr. W pierwszej kolejności podstawę opodatkowania trzeba zaokrąglić do pełnego złotego 36 790 zł. Od tej kwoty podatnik zapłaci podatek według 19-proc stawki. Trzeba wyliczyć 19 proc z 36 790 zł = 6990 zł 10 gr następnie odjąć kwotę 530 zł 08 gr co daje podatek w wysokości 6460 zł 02 gr . Podatnik osiągnął przychód do opodatkowania w wysokości 55 910 zł. W tym przypadku podstawy nie trzeba już zaokrąglać do pełnego złotego. Przy takiej kwocie podatnik musi wyliczyć podatek według 30 proc stawki. Najpierw musi wyliczyć nadwyżkę ponad 37 024 zł czyli musi od podstawy opodatkowania 55 910 zł odjąć kwotę 37 024 zł = 18 886 zł. Teraz z kwoty 18 886 zł trzeba wyliczyć 30 proc = 5665 zł 80 gr. W sumie podatek wyniesie 6504 zł 48 gr + 5665zł80gr=12170zł28gr . Podatnik osiągną przychód do opodatkowania w wysokości 278 850 zł 40 gr. W tym przypadku podstawę trzeba zaokrąglać do pełnego złotego czyli 278 850 zl. Przy takiej kwocie podatnik musi wyliczyć podatek według 40-proc stawki. Najpierw musi wyliczyć nadwyżkę ponad 74 048 zl czyli musi od podstawy opodatkowania 278 850 zł odjąć kwotę74 048 zł = 204 802 zł. Teraz z kwoty 204 802 zł trzeba wyliczyć 40 proc = 81 920 zł 80 gr. W sumie podatek wyniesie 17 611 zł 68 gr + 81 920 zł 80 gr = 99 532 zł 48 gr jest urząd skarbowy którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego. W przypadku osób fizycznych zasadniczo o właściwości urzędu skarbowego decyduje miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania nie zawsze jest tożsame z miejscem zameldowania. Mogą to być dwa różne miejsca. Miejsce zamieszkania to miejsce przebywania z zamiarem stałego pobytu to centrum życiowe podatnika. Dla podatników mieszkających stale w Polsce i płacących w Polsce podatki urzędem właściwym będzie urząd skarbowy według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. W przypadku wyjazdu podatnika za granicę w trakcie roku podatkowego z zamiarem stałego pobytu który tylko przez część roku zarabiał pieniądze w Polsce urzędem właściwym będzie urząd skarbowy według ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. Nie rezydenci czyli osoby nie mające miejsca zamieszkania w Polsce, które podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu składają zeznanie do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Nierezydenci, którzy zamierzają opuścić Polskę przed tym terminem do złożenia zeznania rocznego mają obowiązek złożyć zeznanie za rok podatkowy przed wyjazdem. Taki obowiązek ciąży na nich jeżeli osiągnęli w roku podatkowym dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku. W przypadku małżonków wnoszących o łączne opodatkowanie dochodów zeznanie trzeba złożyć do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania małżonków w ostatnim dniu roku podatkowego. Jeżeli mąż i żona mieszkają oddzielnie zeznanie należy przesłać do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania jednego z małżonków. Pozostawia się to do wyboru małżonków .W poz. 8 należy oznaczyć cel złożenia formularza. Celem złożenia formularza może być złożenie zeznania lub korekta. WAŻNE. Termin do złożenia zeznania i ewentualnej dopłaty podatku upływa tego samego dnia. Jednak żaden przepis nie nakłada na podatnika obowiązku zrobienia tego jednocześnie. Ważne żeby ze złożeniem i zapłata zdążyć do końca kwietnia. Podatnik samo zeznanie może wysłać wcześniej. Dopłatę podatku można zrobić w ostatniej chwili. Część B .Dane identyfikacyjne. W tej części podatnik i odpowiednio małżonek podają dane identyfikacyjne. Odpowiednio: U Nazwisko poz. 9 podatnik poz. 21 małżonek , pierwsze imię poz. 10 podatnik poz. 22 małżonek , datę urodzenia poz. 11 podatnik poz. 23 małżonek , miejsce zamieszkania poz. 12-20 podatnik poz. 24-32 małżonek. Danych adresowych i i