Nasz były pracownik, któremu wypłacaliśmy wynagrodzenie gotówką, złożył do sądu pozew o wypłatę zaległego wynagrodzenia. Kto musi udowodnić, że pensja rzeczywiście została wypłacona? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – podstawową cechą stosunku pracy jest jego odpłatność. Jak postanowiono w art. 78 kodeksu pracy wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Zgodnie z art. 80 k.p. wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną.

W opisywanej sytuacji przedmiotem sporu jest nieotrzymanie wynagrodzenia przez pracownika mimo wykonanej pracy. Należy więc rozstrzygnąć, która strona stosunku pracy powinna wykazać otrzymanie wynagrodzenia przez pracownika.

Pomocnych wskazówek dostarcza stanowisko zawarte w wyroku z 2 maja 2022 r. Sądu Rejonowego Szczecin- -Centrum w Szczecinie (sygn. akt IX P 390/19). Przedmiotem oceny sądu w podanej sprawie był stan faktyczny, w którym pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia pracownikowi, a w postępowaniu starał się przenieść obowiązki dowodowe na pracownika. W analizie prawnej sąd zwrócił uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim podkreślił, że z art. 6 kodeksu cywilnego wynika, iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W konsekwencji sąd uznał, że to pracodawca powinien wykazać okoliczność wypłaty wynagrodzenia pracownikowi, przedstawiając stosowne dowody. W podanej sprawie pracodawca nie przedstawił materiału dowodowego, który potwierdzałby wypłatę powodowi wynagrodzenia za pracę. Ponadto zeznania świadków oraz samego pracodawcy okazały się niewystarczające. Pozwoliły one wyłącznie na ustalenie, że wynagrodzenie co do zasady było wypłacane pracownikom w formie gotówkowej. Sąd zaakcentował jednak, że jest to niewystarczające dla przyjęcia, że pracownik otrzymał wynagrodzenie za sporny okres.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 23 czerwca 2022 r., autor: Marcin Nagórek, oprac.: GR