Prowadzę niewielką firmę. Mam duże zaległości składkowe, a jednocześnie mam wierzytelności na bardzo wysokie kwoty. Czy mogę zapłacić składki za pomocą cesji wierzytelności na rzecz ZUS? Organ rentowy z pewnością szybciej i łatwiej odzyska zaległości od moich kontrahentów. W przeciwnym wypadku będę płacił odsetki, a składki i tak będą niezapłacone – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP – sposoby, w jakie wygasają należności składkowe, wskazano w art. 59 ordynacji podatkowej, który na podstawie art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje się odpowiednio. Zgodnie z nim zobowiązanie składkowe wygasa w całości lub w części wskutek zapłaty, potrącenia, zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku, umorzenia zaległości lub przedawnienia. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w wyroku z 11 stycznia 2022 r., sygn. akt V Aga 370/20, przepis ten jako przepis o charakterze publicznoprawnym określa wyłączny katalog możliwych sposobów uregulowania należności z tego tytułu. Skoro ustawa nie przewiduje możliwości uregulowania składek na ubezpieczenie poprzez przelew wierzytelności, czynność przelewu ex lege jest nieważna ze skutkiem ex tunc, czyli od daty jej podjęcia (art. 58 par. 1 k.c. w zw. z art. 509 par. 1 k.c.).

Rozwiązanie zaproponowane przez płatnika nie jest zatem dopuszczalne.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 czerwca 2022 r., autor: Anna Kwiatkowska, oprac.: GR