ZUS zwrócił się do naszej firmy o przekazanie wyjaśnień co do zatrudnianych przez nas osób i sposobu opłacania za nich składek, jednocześnie zawiadomił nas o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. Obawiamy się, że zostanie wszczęta w tej sprawie także kontrola. Zamierzamy wystąpić do ZUS z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Czy wciąż możemy to zrobić? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspertka współpracująca z DGP – ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) w art. 83d ust. 1 przewiduje możliwość wydawania przez ZUS interpretacji indywidualnych, o których mowa w art. 34 prawa przedsiębiorców. Interpretacje mogą dotyczyć obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz podstawy wymiaru tych składek. Takie interpretacje wraz z wnioskiem o ich wydanie, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, ZUS niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej. Przy czym, jak wynika z art. 35 prawa przedsiębiorców, interpretacja indywidualna nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, z tym że przedsiębiorca nie może zostać obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji, ani daninami w wysokości wyższej niż z niej wynikające. Przedsiębiorca nie może jednak wystąpić o taką interpretację w dowolnym czasie. Zgodnie bowiem z art. 83d ust. 2 ustawy systemowej nie wydaje się interpretacji indywidualnych w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania wyjaśniającego lub kontroli albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji ZUS. Przepis ten ma uniemożliwiać składanie wniosków w sprawach, które albo już zostały przez ZUS rozstrzygnięte, albo przynajmniej zwróciły uwagę ZUS i są już badane. Wskazana regulacja nie mówi bowiem tylko o wszczęciu kontroli, lecz także o wszczęciu postępowania wyjaśniającego.

W opisywanej sytuacji do wszczęcia postępowania wyjaśniającego już doszło, dlatego złożenie wniosku o wydanie interpretacji nie będzie już możliwe.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 czerwca 2022 r., autor: Anna Kwiatkowska, oprac.: GR