Planujemy zatrudnić głuchego pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym. Jak należy zorganizować dla takiej osoby szkolenie bhp? Pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – organizując szkolenie z dziedziny bhp dla osób głuchoniemych, pracodawca powinien zastosować takie rozwiązania, które pozwolą szkolonej osobie przyswoić przekazywaną jej wiedzę. Tym samym w opisywanym przypadku organizator szkolenia może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub wykorzystać filmy z napisami itp.

Szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania szkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie zostały wskazane w przepisach rozporządzenia ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W myśl par. 6 tego aktu wykonawczego szkolenia z dziedziny bhp są prowadzone jako szkolenia wstępne i szkolenia okresowe. I tak szkolenie wstępne, na które składają się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, natomiast częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych pracodawca ustala po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami – respektując zarazem wytyczne wynikające z par. 15 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia. Zgodnie z nim szkolenia okresowe dla stanowisk administracyjno-biurowych powinny się odbywać nie rzadziej niż co sześć lat. Należy przy tym dodać, że pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy przez osobę zatrudnioną na stanowisku kierowniczym lub 12 miesięcy w przypadku pozostałych pracowników.

Do organizacji szkolenia z dziedziny bhp dla osób głuchoniemych pracodawca powinien zastosować takie rozwiązania, które pozwolą szkolonej osobie przyswoić przekazywaną jej wiedzę. Tym samym, jak już wspominałem, organizator szkolenia może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, wykorzystać filmy z napisami itp.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 czerwca 2022 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR