W biurze naszej firmy jest bardzo głośno – nie dość, że jest wielu pracowników, to jeszcze hałas generują urządzenia (drukarki, klimatyzatory itp.). Czy są jakieś normy hałasu dla pomieszczeń biurowych? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – w myśl art. 207 par. 2 kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Przejawem tego obowiązku jest nieodpłatne zapewnienie pracownikowi środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informowanie go o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy określają właściwe przepisy i Polskie Normy. W opisanym przypadku będzie to polska norma PN-N-01307:1994 „Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów”. W powyższej normie określono, że w pomieszczeniach biurowych hałas nie powinien przekraczać:

1) 55 dB – w pomieszczeniach administracyjnych, biurowych i do prac koncepcyjnych,

2) 65 dB – w sekretariatach i biurach obsługi klienta.

W pomieszczeniach biurowych natężenie hałasu nie powinno więc być większe niż 65 dB.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 21 lipca 2022 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR