Osoba odbywająca u nas staż uległa wypadkowi przy pracy. Czy wobec tego mamy jakieś obowiązki związane z wypłatą świadczeń wypadkowych? Kto powinien sporządzić dokumentację powypadkową? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez staż rozumie się nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Natomiast art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: ustawa wypadkowa) w takim przypadku definiuje wypadek przy pracy jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas odbywania stażu przez osobę pobierającą stypendium w okresie odbywania tego stażu na podstawie skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy wypadkowej ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy dokonuje w karcie wypadku pracodawca, u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż. Szczegółowym aktem prawnym określającym tryb postępowania w razie wypadku przy pracy, jakiemu uległa m.in. osoba odbywająca staż, jest rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

Przepisy powyższego rozporządzenia obligują pracodawcę, u którego osoba pobierająca stypendium odbywa staż, do przeprowadzenia postępowania powypadkowego, a w szczególności:

1) niezwłocznego pisemnego poinformowania właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy;

2) zabezpieczenia miejsca wypadku w sposób pozwalający odtworzyć jego okoliczności;

3) dokonania oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadania warunków wykonywania pracy i innych okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;

4) wysłuchania wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;

5) zebrania informacji dotyczących wypadku od świadków wypadku;

6) zebrania innych dowodów dotyczących wypadku uznanych za niezbędne;

7) sporządzenia nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku karty wypadku przy pracy, której wzór został określony w załączniku do rozporządzenia.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 lipca 2022 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR