Kto powinien przeprowadzić instruktaż stanowiskowy dla pracownika administracyjno-biurowego, który został skierowany na kurs dla operatorów wózków widłowych? Przełożony pracownika nie ma wystarczającej wiedzy w tym zakresie, ponieważ sam nie posiada kwalifikacji do obsługi takich maszyn – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z DGP – z uwagi na to, że pracodawca nie może powierzyć przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracownikowi spoza zakładu pracy (chyba że taka osoba należałaby do grupy osób kierujących pracownikami), w opisanym przypadku kierownik danej komórki organizacyjnej powinien niezwłocznie uzupełnić swoje kwalifikacje i uzyskać niezbędne uprawnienia, aby móc przeprowadzać szkolenia stanowiskowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych na podległych mu stanowiskach pracy, a także należycie nadzorować wykonywaną przez nich pracę. Gdyby jednak wózek widłowy lub jakiekolwiek inne urządzenie lub maszyna było stosowane w innym dziale niż ten, w którym dany pracownik jest zatrudniony (np. magazynowym), instruktaż stanowiskowy przy obsłudze urządzenia powinien przeprowadzić kierownik tego działu.

Powyższe stanowisko można wywnioskować z analizy przepisów. Zgodnie z art. 2372 par. 2 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia te powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania powyższych szkoleń zostały określone w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W myśl par. 6 r.s.b.h.p. szkolenia z dziedziny bhp są prowadzone jako szkolenia wstępne i szkolenia okresowe. I tak szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, natomiast częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, zachowując wytyczne wynikające z par. 15 r.s.b.h.p.

Zgodnie z par. 11 ust. 5 r.s.b.h.p. za przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego odpowiada wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub sam pracodawca, jeżeli posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkoleni w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 4 sierpnia 2022 r., autor: Maciej Ambroziewicz, oprac.: GR