Jak sporządzić prawidłowo listy płac?

Rzeczpospolita (2011-08-11), autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

sie 11, 2011

Rozwiązanie umowy o pracę i nawiązanie drugiej w tym samym miesiącu powoduje, że robiąc dwie listy płac, przy każdej z nich stosujemy koszty uzyskania przychodu, ale kwotę wolną od podatku odliczamy tylko raz przy sporządzaniu pierwszej z nich.

Jeden z pracowników przeszedł na emeryturę, ale nie chciał rezygnować z zatrudnienia. W związku z tym wypowiedział umową o pracę, która rozwiązała się 11 lipca 2011 r., ale 18 dnia tego miesiąca zatrudnił się już ponownie. Jak rozliczyć jego wynagrodzenie za lipiec. Czy potrącam koszty uzyskania przychodu i kwotę wolną na obydwu listach płac – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Licząc wynagrodzenie za lipiec, pracodawca musi uwzględnić to, że zatrudniony nie przepracował w nim czterech dni. Mało tego, w jednym miesiącu zdążył rozwiązać umowę o pracę i nawiązać nową. Ponadto w chwili podpisywania drugiego kontraktu miał już status emeryta. To wszystko powoduje, że musimy zrobić dwie listy płac:

– pierwszą dla pracownika za okres pracy między 1 a 11 lipca

–  drugą dla pracownika/emeryta za okres pracy między 18 a 31 dniem tego miesiąca.

Ponieważ w obydwu przypadkach nieobecność w pracy nastąpiła z innych przyczyn niż choroba, to do obliczenia tej płacy stosujemy § 12 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy.

Zgodnie z nim wynagrodzenie częściowe liczymy następująco:

– miesięczną stawkę wynagrodzenia przysługującą pracownikowi dzielimy przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w miesiącu, a uzyskany wynik mnożymy przez liczbę godzin, w których zatrudniony nie pracował.

– od miesięcznej stawki wynagrodzenia odejmujemy otrzymany wynik.

Ze względu na zdobyty w połowie miesiąca status emeryta powstaje pytanie, czy i w jakiej ilości zastosować ulgę na podatek oraz koszty uzyskania przychodu. Zasadniczo jedne i drugie przysługują tylko raz w miesiącu. Jednak w opisywanym przypadku zasada ta nie będzie wiążąca, bo mamy do czynienia z dwoma odrębnymi stosunkami pracy, a drugi z nich został nawiązany w drugiej połowie roku. Pierwszy z warunków ma zasadnicze znaczenie dla KUP, bo choć przysługują raz w miesiącu, to z racji odrębnych umów o pracę trzeba je zastosować podwójnie, zarówno na pierwszej jak i na drugiej liście płac.

Przy uldze na podatek jest inaczej, bo po pierwsze nie przysługuje, gdy zatrudniony pobiera emeryturę, bądź rentę, a po drugie prawo do niej przysługuje, gdy pracownik złoży PIT-2, ale – co istotne – przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Tak stanowi art. 32 ust. 3 ustawy o PIT. Zapewne PIT-2 na wypadek pierwszej umowy o pracę był złożony we wskazanym czasie, ale drugi, z racji tego że mówimy o lipcu, już nie. Skutek jest taki, że pierwszy PIT-2 stracił ważność z chwilą rozwiązania tego kontraktu, a z kolei drugi w ogóle nie jest wiążący. Dlatego przy drugiej liście płac ulgi na podatek nie stosujemy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 sierpnia 2011 r.